Häv associationsavtalet!

Israel har ett associationsavtal med EU som spänner över många olika områden, bland annat handel, forskning, energi, politisk dialog och miljö. I avtalets inledning slås fast att det grundas på respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Det innehåller även en klausul om att parterna ska respektera mänskliga rättigheter. Vi vill att Sverige verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs.

EU är idag Israels viktigaste handelspartner och Israel åtnjuter ett mycket förmånligt associationsavtal med de europeiska medlemsländerna. Eftersom Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde det ha suspenderats för länge sedan. Nu, när Israels agerande i Gaza och på Västbanken fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer över hela världen och när den israeliska regeringen är föremål för två olika rättsprocesser i världens högsta juridiska instans – varav den ena gäller folkmord – är det hög tid att EU sätter press på Israel. Det är tydligt att påtryckningar i ord inte är verksamma när det gäller att förmå den israeliska regeringen att upphöra med brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

I flera andra fall har EU valt att säga upp samarbetsavtal, och dessutom införa sanktioner, när länder begår brott mot folkrätten. Varför särbehandlas Israel? 

Ett vanligt argument mot att häva avtalet är att samarbetet möjliggör en fortsatt politisk dialog med Israel. Men i praktiken ger det Israel fria händer att åsidosätta mänskliga rättigheter och de demokratiska principer som avtalet bygger på, och ständigt bryta mot sina åtaganden gentemot EU. 

EU har gång på gång konstaterat att den israeliska ockupationen är olaglig, att de israeliska bosättningarna på ockuperat område strider mot folkrätten och att de ockuperade områdena inklusive bosättningarna inte utgör en del av Israel. 

EU:s handlingsförlamning när det gäller Israels brott får allvarliga konsekvenser. Respekten för internationella regelsystem försvagas och EU:s trovärdighet urholkas. Bristen på agerande när det gäller Israel skapar intrycket att de principer som påstås styra EU i själva verket bara är tomma ord.

Inom EU höjs allt fler röster för att associationsavtalet ska hävas på grund av att Israel inte följer det. Var med och sätt press på svenska företrädare att göra samma sak!

Du hittar en brevmall här och i länkträdet kan du skicka ett automatiskt mail til UD.

VAD INNEBÄR ASSOCIATIONSAVTALET?
EU:s associationsavtal med Israel (EU-IAA) slöts 1995 och har uppgraderats i omgångar sedan dess.

Associationsavtalet gäller staten Israel inom 1967 års gränser och omfattar inte bosättningarna på ockuperat palestinskt område eller Golanhöjderna.

I associationsavtalets artikel 2 anges att det grundar sig på båda parters respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska principer.

Avtalet utgör grunden för alla ekonomiska förbindelser mellan EU och Israel, och ger Israel tillgång till EU:s marknader. Det inbegriper utöver handel även sociala, politiska och rättsliga frågor, energi, miljö och vetenskap. 

EU är Israels största handelspartner. En tredjedel av Israels import kommer från EU och en fjärdedel av landets export går till EU (2022).

EU-domstolen har fastslagit att livsmedel från ockuperat område, utöver märkning med uppgift om geografiskt ursprung, också ska märkas som härrörande från israeliska bosättningar. Konsumenter riskerar annars att bli vilseledda om livsmedlens ursprung.