BREVMALLAR

Du hittar kortversioner av flera brev i Palestinagruppernas länkträd där du kan skicka mail direkt.

Brev till UD om att häva associationsavtalet med Israel

Hej,

Jag vill att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet med Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets villkor om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Eftersom Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde det för länge sedan ha suspenderats. Nu, när Israels agerande i Gaza och på Västbanken fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer över hela världen och när den israeliska regeringen är föremål för två olika rättsprocesser i världens högsta juridiska instans – varav den ena gäller folkmord – är det hög tid att EU sätter press på Israel. Det är tydligt att påtryckningar i ord inte är verksamma när det gäller att förmå den israeliska regeringen att upphöra med brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. EU-parlamentet har röstat för en permanent vapenvila i Gaza men i praktiken gör EU ingenting för att få stopp på Israels urskillningslösa dödande av palestinier och den totala ödeläggelsen av Gaza. I flera andra fall har EU valt att säga upp samarbetsavtal, och införa sanktioner, när länder begår brott mot folkrätten. Straffrihet för kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell rätt skadar förtroendet för det internationella samfundet. Vi måste kunna lita på att länder och beslutsfattare hålls ansvariga – oavsett vilka dessa är. Häv associationsavtalet med Israel!

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Brev till regeringen om Internationella domstolens beslut om provisoriska åtgärder

Läs mer här.
Lång version
Hej,

Jag skriver för att uppmana er att uttrycka Sveriges stöd för den process som Sydafrika initierat i Internationella domstolen för att förhindra folkmord i Gaza samt att, i enlighet med skyldigheterna som part till folkmordskonventionen, agera för att pressa Israel att följa ICJ:s beslut om omedelbara, provisoriska åtgärder. Det är uppenbart att Israel inte avser att respektera domstolsutslaget då dödandet av palestinier fortsätter oförtrutet.

Internationella domstolen (ICJ) har beslutat om provisoriska åtgärder i målet Sydafrika väckt mot Israel, om brott mot folkmordskonventionen. Domstolsutslaget syftar till att förhindra folkmord i Gaza. Domstolens beslut är bindande.

Internationella domstolen slår fast att det föreligger ett prima facie-fall enligt folkmordskonventionen och domstolen har därför jurisdiktion över det. ICJ har därmed bekräftat att Israel står inför rätta för folkmord. Jag vill därför påminna regeringen att Sverige, liksom alla stater som anslutit sig till folkmordskonventionen, är ålagda att säkerställa att beslutet om provisoriska åtgärder för att förhindra folkmord respekteras. Alla parter till folkmordskonventionen är skyldiga att både avstå från att begå folkmord, försäkra sig om att de inte är delaktiga i folkmord samt att förhindra och bestraffa brottet folkmord varhelst det inträffar.

Enligt de provisoriska åtgärder som ICJ beslutat om, måste Israel bland annat:
– Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att handlingar utförs som strider mot folkmordskonventionen;
– Säkerställa att militära styrkor inte begår sådana handlingar;
– Förhindra och bestraffa anstiftan eller uppvigling till folkmord;
– Möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd till Gaza.

Med anledning av detta undrar jag hur Sverige nu ska agera för att domstolsutslaget efterlevs och fortsatt folkmord förhindras i Gaza?

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Ulf Kristersson: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Kort version
Hej, Jag skriver för att uppmana er att uttrycka Sveriges stöd för processen i ICJ som Sydafrika initierat för att förhindra folkmord i Gaza samt att, i enlighet med skyldigheterna som part till folkmordskonventionen, agera för att Israel ska följa ICJ:s beslut om omedelbara, provisoriska åtgärder.

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Ulf Kristersson: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Brev till försvarsminister Pål Jonsson om Sveriges avtal med Elbit Systems

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

Hej,

Israels pågående angrepp mot Gaza är det värsta och mest brutala av de fem angreppskrigen sedan blockaden infördes 2007. Gaza är nu obeboeligt, bombanfall har raderat den civila infrastrukturen, drygt 30 000 människor är bekräftat döda och många fler ligger begravda under husrester. 1,9 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Denna enorma humanitära katastrof som vi bevittnar i realtid kan inte ha lämnat dig som människa och försvarsminister oberörd. Nu när Israel dessutom står inför rätta i Internationella domstolen, anklagat för folkmord, finns även juridiska implikationer för den svenska regeringen att beakta. Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat.

Samtidigt som fruktansvärda krigsbrott pågick i Gaza, slöt Försvarsmakten den 25 oktober 2023 ett tioårigt ramavtal med Elbit Systems, den största israeliska vapentillverkaren, på 1,7 miljarder kronor. Digitaliseringsprogrammet som Sverige köpt in marknadsförs av Elbit Systems som “stridstestat”, vilket innebär att det har använts mot den palestinska civilbefolkningen. Internationella analysföretag, däribland ISS och Clarity, har konstaterat att Elbit Systems är kopplade till kontroversiella vapen och det har lett till att flera fondförvaltningar, globalt och i Sverige, exkluderat bolaget ur sina fonder.

En rad FN-experter kräver nu att all vapenexport till Israel stoppas under rådande omständigheter. “Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess" skriver de i ett gemensamt uttalande. Human Rights Watch uppmanade redan i november stater att avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier.

Hur avser du att agera i enlighet med Sveriges skyldigheter som framförts ovan?

Mejladress
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Brev till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare om Elbit Systems

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

Hej!

Som kund hos er vill jag säkerställa att [mina besparingar] / [mina investeringar] / [mitt pensionssparande] inte riskerar att bidra till Israels brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Flera internationella organisationer har gjort kartläggningar av bolag och finansinstitut som är direkt involverade i israeliska folkrättsbrott och kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter. Bland de mest frekvent förekommande bolagen finns israeliska krigsmaterieltillverkare, varav det största är Elbit Systems Ltd. Bolaget marknadsför sina vapen som stridstestade på den palestinska befolkningen under ockupation. Tidigare har bland annat AP-fonderna desinvesterat från Elbit Systems med hänvisning till bolagets kränkningar av FN-konventioner. Nyligen meddelade även Länsförsäkringar och Nordea att de uteslutit Elbit ur sina portföljer då bolaget är involverat i kontroversiella vapen, vilket de internationella analysföretagen ISS och Clarity, konstaterat.

Jag vill veta om ni har några innehav i Elbit Systems eller andra israeliska bolag. Om ni har det vill jag att ni förklarar hur detta innehav stämmer överens med era etiska riktlinjer samt hur ni ställer er till det som framförts ovan.

EUROVISION 2024

Brev till SVT
Hej,
En ockupationsmakt som begår krigsförbrytelser, massakrer på civila och är anklagad för folkmord, har ingen plats i Eurovision Song Contest. Eurovision ska vara en härlig musikfest som förenar människor och samma regler måste gälla för alla deltagare! Som värdnation har Sverige och SVT ett särskilt ansvar. Låt inte Israel förstöra festen när Eurovision kommer till Malmö!

Mejladresser
kontakt@svt.se 
skane@svt.se
hanna.stjarne@svt.se
eva.beckman@svt.se
ebba.adielsson@svt.se
asa.barsness@svt.se
pressdesken@svt.se