Palestinier vill ha sina friheter och rättigheter – det är därför ockupationen måste avslutas

I ett debattinlägg i Sydsvenskan (19/2 2024) för Jehoshua Kaufman, Per Eriksson, Amanda Wollstad, Andreas Birro och Olle Schmidt fram ett antal anklagelser mot solidaritetsrörelsen med Palestina. Debattörernas inlägg är del av en replikväxling som vår lokalgrupp i Malmö deltagit i. Arrangörerna av lördagsdemonstrationerna i Malmö har svarat debattörerna genom en replik Sydsvenskan, men vår lokalgrupp i Malmö är inte en av arrangörerna och eftersom Sydsvenskan meddelat att det inte finns plats för ytterligare en replik vill vi här bemöta några påståenden som rör Palestinagrupperna i Sverige (PGS) specifikt.

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som samarbetar med demokratiska organisationer som delar våra värderingar – såväl i det svenska civilsamhället som i det palestinska och det israeliska civilsamhället, där vi har nära band till fredsrörelsen, och i Sverige samarbetar vi bland annat med Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF. Vi arbetar aktivt mot alla former av rasism, islamofobi och antisemitism. Vi fördömer allt våld mot civila och det gäller oavsett vem som utför det. Just nu förfäras vi över att det i Gaza pågår urskillningslöst dödande av civila, i bombanfall riktade mot sjukhus, skolor, bostäder och livsviktig infrastruktur. Minst 30 000 Gazabor har dödats av Israels krigsmakt och fler dör i detta nu. Lidandet är enormt bland de överlevande, varav många är svårt skadade och majoriteten fördrivna från sina hem och förvägrade de mest basala livsnödvändigheter, som mat och rent vatten. På Västbanken och i östra Jerusalem begår Israels armé och bosättare ett extremt övervåld och godtyckliga frihetsberövanden av palestinier är vardag.

När det gäller den historiska bakgrund som Kaufman, Eriksson, Wollstad, Birro och Schmidt beskriver är den både missvisande och delvis felaktig. När FN:s generalförsamling 1947 rekommenderade delning av Palestina i två stater var det genom ett förslag som var i så hög grad till palestiniernas nackdel att till och med Storbritanniens utrikesminister ansåg att förslaget var ”uppenbart orättvist.” Att begära att palestinierna borde ha gått med på ett sådant förslag är fullkomligt orimligt. Tvärtemot vad debattörerna påstår, erbjöd sig Israel inte 1967 att dra sig tillbaka från ockuperat palestinskt område så att en palestinsk stat skulle kunna upprättas. Förslagen på upprättande av en palestinsk stat år 2000 respektive 2008 var långt ifrån så generösa som debattörerna vill få det att framstå som.

Viktigast av allt är emellertid vad som sker i nutid. Att Israel begår ohyggliga krigsförbrytelser är uppenbart – det enda som återstår är att se om Israel gör sig skyldig till det grövsta av alla brott, folkmord. Ingenting kan rättfärdiga detta. 

Men om detta vill debattörerna inte prata. Det är tydligen viktigare med semantiska lekar – att med förstoringsglas granska formuleringar och debattera ordval i demonstrationsparoller, än att prata om anledningarna till att demonstrationerna genomförs. Det tycks också vara viktigare för debattörerna att smutskasta meningsmotståndare genom långsökta resonemang om ”guilt by association.” Men varför skulle solidaritetsrörelsen ta avstånd från ett politiskt parti och en väpnad grupp, som de överhuvudtaget inte är associerade med? Man håller det palestinska folket kollektivt ansvarigt för en grupps ohyggliga handlingar. Inte avkräver debattörerna kollektivt ansvar av det israeliska folket för regeringens och militärens agerande? Det gör inte Palestinarörelsen heller.

Debattörerna har rätt i att de flesta palestinier vill leva i en demokrati. Det är därför ockupationen måste avslutas. Det är också därför palestinier har tagit chansen att arrangera och delta i demokratiska val när det varit möjligt. Det är därför det är förödande när Israel vägrar låta val hållas i östra Jerusalem.
Mest förödande är att Israel håller på att utplåna staten Palestina, erkänd av en majoritet av världens länder, däribland Sverige. Att Israel numera helt öppet tar avstånd från tvåstatslösningen, innebär ett förnekande av att palestinierna har några som helst nationella rättigheter.

Sant är också, som debattörerna skriver, att palestinierna vill ha de friheter och rättigheter som alla människor har rätt till. Är då debattörerna ovetande om att det är i första hand ockupationsmakten Israel som kränker dessa palestiniers friheter och rättigheter? Känner de till att israeliska B’Tselem och Yesh Din är eniga med internationella Human Rights Watch och Amnesty International och en rad FN-experter om att Israel tillämpar ett apartheidsystem, vilket är ett brott mot mänskligheten?

Avslutningsvis hade det varit på sin plats att Kaufman, Eriksson, Wollstad, Birro och Schmidt uttryckte sitt deltagande med alla i Skåne som drabbats av det fasansfulla som pågår i Gaza; svensk-palestinier som inte bara lämnas utan stöd utan också blir utpekade som extremister av debattörer som ägnar sig åt fokusförskjutning. Om debattörerna värnar om människovärdet borde de lägga all kraft på att få stopp på mördandet i Gaza, avveckla apartheidsystemet och verka för en framtid där palestinier och israeler kan leva i fred och säkerhet. 

FN-experter: All vapenexport till Israel måste avbrytas

FN-experter uppmanar i ett gemensamt uttalande alla länder att stoppa vapenexporten till Israel. "Varje överföring av vapen eller ammunition till Israel som används i Gaza kommer sannolikt att bryta mot internationell humanitär rätt och måste upphöra omedelbart."

Över 29 000 palestinier har dödats och 69 skadats i Gaza sedan i oktober 2023. "Israel har upprepade gånger misslyckats med att följa internationell rätt", säger FN-experterna, och påminner om att alla stater enligt 1949 års Genèvekonventioner och internationell sedvanerätt måste säkerställa att parter i en väpnad konflikt respekterar internationell humanitär rätt. EU-länder är också bundna av EU:s lagstiftning om kontroll av vapenexport.

"Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess", påpekar FN-experterna.

Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat. "Detta kräver att vapenexporten stoppas under rådande omständigheter."

SVERIGE MÅSTE AVBRYTA ALLT MILITÄRT SAMARBETE MED ISRAEL
Vi upprepar vårt krav att Sverige måste stoppa all import och export av krigsmateriel. Vi vill också att Sverige, i enlighet med FN-experternas rekommendationer, verkar för ett vapenembargo mot Israel.

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael och hitta förslag på brev du kan skicka till Försvarsministern!

#StopArmingIsrael

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar är välkomna till Palestinagrupperna i Sveriges kongress/årsmöte lördagen den 4 maj i Stockholm. Deltagaravgiften är 150 kronor.

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen, det vill säga den 4 april. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, samt ekonomisk rapport. Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, verksamhetsplan, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek.

Möteshandlingar skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig senast den 4 april genom e-post info@palestinagrupperna.se
Uppge namn, adress och e-post

Välkomna!

En hälsning från Gaza

Vår samarbetsorganisation Youth Vision Society Gaza (YVS) hälsar och tackar alla som har bidragit till akutinsamlingen!

YVS har med hjälp av akutinsamlingen kunnat dela ut varm mat till 300 familjer i Gaza city och i norra Gaza. 150 familjer har tagit emot två filtar var, 120 vinterjackor och tröjor har också delats ut till familjer. 124 barn som fördrivits från sina hem och nu bor i skolor har fått vinterkläder. Dessa familjer har förlorat allt och stödet som YVS ger via akutinsamlingen gör stor skillnad.

Läs mer om akutinsamlingen

Internationella domstolens rådgivande yttrande om Israels ockupation

Parallellt med Sydafrikas anmälan av Israel till Internationella domstolen (ICJ) för brott mot folkmordskonventionen, inleds nu en annan process i ICJ. Den rör Israels ockupation av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem som pågått sedan 1967. Enligt en resolution i FN:s generalförsamling från 2022 ska ICJ avge ett rådgivande yttrande om de rättsliga konsekvenserna av Israels ockupation, bosättning och annektering av det palestinska området, samt konsekvenserna av Israels agerande för andra stater och för FN.

Följ överläggningarna i Internationella domstolen: https://webtv.un.org/en/schedule

Idag inleddes offentliga överläggningar i ICJ i Haag, där representanter för 52 stater deltar för att ge exempel på Israels omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell rätt. Först ut var juridiska experter utsedda av den palestinska myndigheten. Överläggningarna fortsätter under veckan. Det är inte känt när domstolens yttrande tillkännages men det kommer troligtvis att dröja flera månader.

Att ICJ uttalar sig om Israels ockupation är historiskt, liksom antalet stater som deltar i processen – det största antalet parter i något enskilt rättsfall sedan Internationella domstolen inrättades 1945. Men ett rådgivande yttrande är inte bindande. Det blir upp till FN:s medlemsstater att agera för att verkställa domstolens rekommendationer. Redan 2004 kom ICJ med ett rådgivande yttrande om muren som Israel då börjat bygga. Enligt yttrandet är den del av muren som byggts inne på palestinskt ockuperat område olaglig och ska rivas – men tjugo år senare står muren kvar.

Inte ens världens högsta rättsliga instans kan ensam avsluta ockupationen och förtrycket mot palestinier. Oavsett utgång i de nu aktuella rättsprocesserna i ICJ är det upp till oss alla att fortsätta pressa på för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier.

Vi bad om 100 000 – ni gav 500 000!

Vi FEMDUBBLADE målet och samlade på en vecka in en halv miljon kronor till UNRWA!

De första 300 000 kronorna har redan förts över till UNRWA i Gaza. Nu skickar vi resten. Tillsammans visar vi regeringen att de inte har folket med sig i beslutet att stoppa stödet till UNRWA. 

Varmt TACK till alla som gett bidrag och spridit information om insamlingen! 

Nu fortsätter vår vanliga insamling till Gaza, som fördelas mellan tre organisationer: Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), Medical Relief Society (PMRS) och Youth Vision Society Gaza (YVS). Samma swishnummer! 1239011578 

Läs mer https://www.palestinagrupperna.se/akutinsamling

Utrikespolitisk debatt i riksdagen

Den 14 februari med start klockan 9.00 hålls årets utrikespolitiska debatt i riksdagen. Utrikesministern presenterar regeringens utrikesdeklaration och riksdagspartierna debatterar utrikespolitiken.

Den utrikespolitiska debatten är öppen för allmänheten. Den går också att följa direkt och se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Agera nu! Israel måste följa ICJ:s beslut

Vi, civilsamhällsorganisationer över hela Europa, uppmanar våra regeringar att tvinga Israel att omedelbart följa Internationella domstolens beslut, och att uttrycka sitt fulla stöd för Sydafrikas anmälan till ICJ.

Med ett knapptryck kan du skicka ett brev till utrikesdepartementet och Sveriges FN-ambassadörer! https://eccp.eaction.online/urgent_call_sweden

Den 26 januari bekräftade Internationella domstolen (ICJ), världens högsta rättsliga instans, att det finns risk att Israel begår folkmord mot 2,3 miljoner palestinier i det ockuperade och belägrade Gaza. Domstolen beslutade om provisoriska åtgärder, framförallt att Israel omedelbart sätter stopp för alla folkmordshandlingar. I åtgärderna ingår också att humanitärt bistånd släpps in i Gaza.

Sedan dess har Israel uppenbart trotsat domstolsutslaget och det är nu upp till andra stater som är parter till folkmordskonventionen att sätta press på Israel. Över hela Europa går civilsamhället samman i en uppmaning till våra regeringar att tvinga Israel att följa ICJ:s beslut.

Skriv brev till UD och Sveriges FN-ambassadörer här.

Nu samlar vi in till UNRWA

FN varnar för att omvärldens stoppade stöd till UNRWA får katastrofala konsekvenser för befolkningen i Gaza. Det är bara UNRWA som har kapacitet att distribuera den hjälp som fler än två miljoner människor är i desperat behov av. 

Hundratusentals människor i Gaza är hemlösa, 85 procent av befolkningen är på flykt och det råder akut brist på mat, rent vatten och medicin. Människor riskerar att svälta ihjäl. I det läget drar Sverige och andra länder in stödet till UNRWA, som är den största humanitära organisationen i Gaza, med hänvisning till ännu outredda anklagelser som Israel riktat mot en handfull av UNRWA:s 13 000 anställda i Gaza. Att på lösa grunder stoppa biståndet innebär att överge den palestinska befolkningen när behovet av omvärldens stöd är som allra störst. 

Nu startar Palestinagrupperna en insamling till UNRWA och målet är 100 000 kronor på en vecka.

Ge valfritt bidrag via Palestinagruppernas 90-konto genom att swisha 1239011578 eller sätta in på pg 90 11 57-8. Märk betalningen UNRWA. 

Samtidigt som stöder till UNRWA stoppas är Israel föremål för en rättsprocess i Internationella domstolen (ICJ), anklagad för brott mot folkmordskonventionen. Detta har inte föranlett några förändringar i Sveriges relationer med Israel. 
Bland de provisoriska åtgärder som ICJ redan beslutat om, är att Israel måste ge tillträde till humanitär hjälp till civila i Gaza. Sverige är, precis som andra parter till folkmordskonventionen, ålagt att säkerställa genomförandet av de provisoriska åtgärderna för att förhindra folkmord samt att försäkra sig om att de inte själva är delaktiga i folkmord.

UNRWA ber om akut stöd till civilbefolkningen i Gaza och vi svarar. 

Läs FN:s uttalande om konsekvenserna av det stoppade biståndet

#DonatetoUNRWA