Klimat och Miljö

Foto: Activestills

Det som brukar kallas Israel-Palestinakonflikten beskrivs sällan som en konflikt om mark, vatten och naturtillgångar, trots att det är en central aspekt. Ockupationsmaktens kontroll över palestinska naturtillgångar genom bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner, konfiskering av mark, utsläpp från industrizoner, militära attacker och tvångsfördrivning av palestinier, får enorma konsekvenser för befolkningen och leder också till stora miljöproblem.

“Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så genomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk.” UNDP, FN:s utvecklingsprogram

Allra mest akut är läget i Gaza. FN varnade redan 2012 för att om inte något drastiskt görs – omedelbart – är det snart inte längre möjligt att leva i Gaza. Minst 95 % av vattnet i Gaza är förorenat. Även på Västbanken är det nödläge, särskilt i Jordandalen.  

FAKTASKRIFT! Palestina: Klimat & Miljö

När vi pratar om klimatförändringar och miljöfrågor i Sverige tänker nog många i första hand på utsläpp och föroreningar i luft och vatten, kanske också förändrade temperaturer och mer oförutsägbart väder. För att värna om miljön försöker vi återvinna och källsortera, välja energisnåla alternativ, åka kollektivt, flyga mindre och kanske äta mindre kött. 

I Palestina är det omöjligt att förstå miljöproblemen utan att se den kontext i vilken de har uppstått, nämligen ockupationen och den genomgripande inverkan den har på varje del av samhället. Miljö och politik hänger ihop, och den israeliska ockupationen fördjupar Palestinas sårbarhet inför klimathotet. En rättvis fred är absolut nödvändig – inte minst av miljöskäl.

Finns det hopp för miljön i Palestina?

Ja! Initiativ sker runtom i Palestina för att bevara naturtillgångar, utbilda, forska och möta utmaningarna på klimat- och miljöområdet. I vår skrift Palestina: Klimat & Miljö kan du lära dig mer om situationen i Palestina ur ett miljöperspektiv och de hot som palestinier står inför till följd av klimatförändringar och miljöförstöring. Du kan också läsa om eldsjälar som driver ekologisk odling, investerar i förnyelsebar energi, planterar träd, satsar på rättvis handel, odlar grönsaker på tak i flyktingläger, skapar fröbanker och återanvänder regnvatten. Som i allt vi gör vill vi i skriften visa på hopp och inspirera till engagemang. 

Lästips!

Palestinagruppernas faktaskrift, Palestina: Klimat & Miljö (2022)
Beställ: skrifter@palestinagrupperna.se

Källor till skriften:
– Agha, Zena, Climate Change and the Palestinian Authority, Al-Shabaka, 2019
– Al Haq, Adaptation under Occupation: Climate Change Vulnerability in the Occupied Palestinian Territory, 2019
– al-Shalalfeh, Zeynab, Napier, Fiona & Scandrett, Eurig, Water Nakba in Palestine: Sustainable Development Goal 6 versus Israeli hydro-hegemony, 2017
– Amnesty, Israel’s Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity, 2022
– ARIJ, Poica, poica.org
– Björksell, Amanda, SLU, Fälten där livet utspelar sig – En studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken, 2020
– Butmeh, Abeer, Palestine is a climate justice issue, 2019
​​– Human Rights Watch, World Report 2022: Israel and Palestine
– International Union for Conservation of Nature, Resilience to Climate Change in Palestine – The Fine Balance between Floods and Droughts
– Lautze, Jonathan & Kirshen, Paul, Water allocation, climate change, and sustainable water use in Israel/Palestine: the Palestinian position, 2009
– Margolis, Eric, Climate Change Is Going to Hit Palestine Particularly Hard, The New Republic, juni 2020
– Naturskyddsföreningen, Vad säger den senaste IPCC-rapporten?, 2021
– Naturskyddsföreningen, Klimatlarm! 5 viktiga budskap från IPCC:s andra delrapport, 2022
– Naturvårdsverket, Miljösamarbete med Staten Palestina
– Palestinian BDS National Committee, Israeli Palestine is a climate justice issue - Israeli apartheid is not "green", 2019
– Palestinian Environmental NGOs Network, 2014 War on Gaza Strip: Participatory Environmental Impact Assessment, 2015
– Pratty, Freya, Palestinian activists seek climate justice under occupation, Al-Monitor, januari 2020
– Sabeel, Cornerstone, nr 61, 2011 
Schaar, Johan, Miljö är politik, också i Mellanöstern, Mänsklig Säkerhet, november 2021
Sida, Sida i världen: Palestina
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
– UN Development Programme of Assistance to the Palestinian People, Climate Change Adaptation Strategy and Programme of Action for the Palestinian Authority, 2013
– UN Environment Programme, Palestine
– UN Environment Programme, Climate Change in the Mediterranean
– UN Environment Programme, State of Environment and Outlook Report for the oPt 2020
– Visualizing Palestine, Environmental Justice in Palestine Series, 2021
– We Effect, Vårt arbete i Asien
– Who profits, The Israeli Exploitation of Palestinian Natural Resources: Part I and Part II, 2016
– World Bank, Gaza Rapid Damage and Needs Assessment, juni 2021

Palestinagruppernas temaskrifter:
Palestina. Drömmar om framtiden
Här ska vi stanna. Kampen om land, vatten och frihet i Palestina
Temaskrifter kan beställas från PGS mot portokostnad. De finns att läsa digitalt här.

Organisationer

Anera

Anera arbetar med att rena avloppsvatten och återanvända det i bevattning av åkrar och fruktträd. Anera etablerar också hydroponisk odling, där vatten används istället för jord.

Applied Research Institute Jerusalem ARIJ 

ARIJ arbetar för en hållbar utveckling i det palestinska ockuperade området och för att palestinier ska få tillgång till sina egna naturresurser. ARIJ samlar forskning, sammanställer rapporter och tillhandahåller aktuell statistik.

Canaan Center for Organic Research & Extension (CORE)

CORE arbetar med att öka kunskapen om hållbara odlingsmetoder för att bidra till biologisk mångfald och matsäkerhet.

Environmental Education Center (EEC)

EEC i Beit Jala samarbetar med skolor, myndigheter och organisationer för att öka medvetenheten om miljöfrågor i Palestina och utrusta människor, särskilt unga, med kunskaper och färdigheter för att bevara naturens resurser.

Mahmiyat

Mahmiyat.ps är en webdatabas där inhemska djurarter, växtarter och naturområden presenteras i text, bild och interaktiva kartor. Syftet är att öka medvetenheten om Palestinas naturrikedom, om hoten mot miljön och om hur människor kan engagera sig. Webbplatsen ger också information om ekoturism och pågående miljöprojekt.

Palestine Fair Trade Association

PFTA samlar rättvisemärkta kooperativ, producenter och exportörer. PFTA menar att rättvis handel leder till hållbar utveckling och skyddar marginaliserade producenter och arbetare.

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)

PARC arbetar med jordbruk och miljö. PARC har mycket fakta på sin hemsida.

Palestinian Environmental Non-Governmental Organizations Network (PENGON)

Jordens vänner Palestina är en paraplyorganisation för flera palestinska aktörer i civilsamhället som arbetar med miljörelaterade frågor.

Palestinian Hydrology Group

Palestinian Hydrology Group har fokus på vattenfrågan och tillhandahåller aktuell forskning.

Palestine Wildlife Society (PWLS)

Palestinas geografiska läge som en skärningspunkt mellan Europa, Asien och Afrika har gett landet en unik geografi och ett rikt ekosystem där man kan hitta djur och växter från alla tre kontinenter. PWLS arbetar med att bevara och öka mångfalden av växter och djurarter i Palestina. De bedriver forskning, utbildning, ringmärkning av fåglar och har fågelstationer runt om på Västbanken och i Gaza.