Varning! Miljöfarlig ockupation

Palestinagruppernas tema under årets Bok- och biblioteksmässa var klimat & miljö i Palestina. Vår monter på Globala torget var fylld av material och varningsskyltar för den miljöfarlig ockupation som Israel bedriver. Vi höll flera föredrag för gymnasieelever och ett seminarium om klimat(o)rättvisa på stora scenen, som går att se här:

https://youtu.be/iV3hI5k1obE

EU: återuppta inte associationsrådet!

En mängd palestinska och europeiska organisationer motsätter sig EU:s planer på att återuppta associationsrådet med Israel i oktober. Att associationsrådet återupptas efter tio år innebär att EU vill stärka det politiska och ekonomiska samarbetet med Israel. Detta samtidigt som Israel intensifierar sina attacker mot det palestinska folket.

Istället för att förbättra relationerna med Israel borde EU:s fokus vara att sätta press på Israel att respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Idag skickar palestinska och europeiska civilsamhällsorganisationer ett brev till de europeiska utrikesministrarna och till EU:s höge representant Josep Borrell, där vi kräver att beslutet att förnya associationsrådet EU-Israel ska omprövas. Sprid vårt krav genom att dela texten vidare och följ #CancelEUIsraelCouncil!

Ny skrift: Livet under ockupation

Nästan alla palestinier har en historia som också speglar Palestinas historia. Berättelser om fördrivning och flykt, landstölder, fängelse, förtryck, våld och död. Sedan 1948 har palestinska familjer splittrats och generationer har vuxit upp under ockupation och apartheid eller som flyktingar utanför sitt hemland. De äldsta minns flykten från det historiska Palestina som nu är Israel och de yngre har hört berättelserna så många gånger att de kan återge hur träden doftade i deras mor- och farföräldrars trädgård.

Den militärockupation av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem som inleddes 1967 påverkar palestinierna varje dag i deras vardag. Ockupationen innebär brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Att människor dödas eller skadas av soldater och bosättare, får sina hem rivna och hindras från att resa i sitt eget land.

Lika länge som fördrivning och ockupation har pågått har palestinierna också gjort motstånd. Att göra motstånd i Palestina är en del av livet. Det kan handla om att du stannar på din mark för att inte israeliska bosättare ska komma och stjäla den, att ta examen trots att du måste passera militära vägspärrar varje morgon. Eller att driva en juridisk process mot israeliska staten för att muren inte skall gå över dina marker, trots att du vet att chansen att få rättvisa är minimal. Det rapporteras sällan om detta eller om de fredliga demonstrationerna som hålls varje vecka i byar och städer. När det är våldsamheter blir Palestina och Israel en nyhet. Men inte alltid. Ockupationens vardag, som innebär våld och förtryck, uppmärksammas sällan. Historierna om hur människor dagligen nekas sina mänskliga rättigheter berättas nästan aldrig.

I skriften Palestina. Livet under ockupation vill vi ge palestinier på Västbanken och i Gaza en röst. Vad innebär det att leva under ockupation? Hur påverkar det vardagen att vara omringad av israeliska bosättningar och utsättas för trakasserier varje dag? Hur är det att vara ung i Gaza och leva instängd i ett stort utomhusfängelse? Vi har varit i South Hebron Hills och träffat Jabreen vars familj gång på gång tvingats lämna sin mark, Nasser som valt att kämpa mot ockupationen med icke-våld och Harun som blev totalförlamad när en soldat sköt honom i halsen under ett bråk om en generator. I Gaza intervjuade vi Hind som är ung influencer och Saleh vars liv förändrades när han blev skjuten i ögat av israeliska prickskyttar under en demonstration. Neta är israel men lever nu i Nablus i Palestina och deltar i kampen mot ockupationen. Najla är klimataktivist och bor både i Stockholm och i Jerusalem. Deras berättelser är också berättelsen om Palestina.

Anna Wester och Catrin Ormestad

Beställ skriften genom att mejla: skrifter@palestinagrupperna.se Du betalar bara för portot! 

Lärare kan beställa den genom Utbudet:

https://www.utbudet.se/produkter/ovrigt/palestina-livet-under-ockupation

Vad säger partierna om Palestina?

ENKÄT INFÖR VALET

Palestinagrupperna är en partipolitiskt obunden organisation, som genom sitt informationsarbete vill ge palestinier en röst i Sverige, öka kunskapen om ockupationen och situationen för det palestinska folket och engagera fler människor i arbetet för ett fritt Palestina. Utgångspunkten för PGS arbete är internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Palestinagrupperna har medlemmar från många olika partier och våra kärnfrågor skär genom flera partier. Det finns partimedlemmar, förtroendevalda och riksdagsledamöter som inte delar sitt partis åsikter när det kommer till Palestina, Israel och den israeliska ockupationen av det palestinska området. 

I den här enkäten har vi frågat om partiernas officiella linje. Enkäten är skickad till alla riksdagspartier och till feministiskt initiativ. Vi har inte ställt enkla frågor och det har inte funnits några ja/nej/vet inte-alternativ. Partierna har behövt tydliggöra sin position och redogöra för vad de gjort och avser att göra för att främja en rättvis fred. Flera svar har upprört oss, medan andra är mycket glädjande. 

Vårt syfte med enkäten är först och främst att kunna ge vägledning till alla som tycker att utrikespolitik är viktigt när de lägger sin röst. Men vi har också genom våra frågor tagit tempen på partierna.
Står de upp för internationell rätt i alla lägen? Vad anser de att EU, FN och Sverige bör göra för att åstadkomma en rättvis fred? Hur ställer de sig till att flera människorättsorganisationer i gedigna utredningar konstaterat att Israel bedriver apartheid, ett brott mot mänskligheten? Hur menar de att den negativa klimat- och miljöpåverkan som Israels ockupation innebär för palestinier, ska hanteras? Vad anser de om Israels femtonåriga blockad av och upprepade militära angrepp mot Gaza? Hur ska Israel förmås upphöra med expansionen av illegala bosättningar och tvångsfördrivningen av palestinier? Hur ska pressfriheten och säkerheten för journalister i det palestinska ockuperade området garanteras? Är det rätt att det svenska försvaret köper krigsmateriel från ett israeliskt företag vars vapen används mot civila palestinier och saluförs som "stridstestade"? 

Det är svårt att ge partier betyg när det gäller politiken för Palestina och en rättvis fred, eftersom det ofta skiljer mellan ord och handling. Det är också tydligt i den här enkäten. Flera partier hänvisar till internationell rätt, men när Israel bryter mot den är det tyst från merparten av riksdagspartierna. Vi önskar att alla partier skulle vara beredda att i handling stå upp för internationell rätt och mänskliga rättigheter genom att låta Israels kränkningar av desamma få konsekvenser. Nu är det bara tre av åtta partier som uttrycker det.

Genomgående är också en förhoppning om förhandlingar mellan Israel och Palestina, och flera partier anser att parterna själva bär ansvaret för att lösa konflikten. För Palestinagrupperna är det viktigt att lyfta fram att det inte handlar om två jämbördiga parter som ska förmås sätta sig ned och diskutera hur de fördelar markområden mellan sig, utan det handlar om en militär ockupationsmakt och en ockuperad befolkning. Hur maktförhållandena ser ut i en sådan förhandlingssituation tycks endast ett fåtal partier ha insikt om. 

När vi jämför partiernas svar med Palestinagruppernas ståndpunkter hamnar miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ i topp. Dessa partier tar tydligt ställning för att det internationella samfundet behöver sätta press på ockupationsmakten för att framsteg ska kunna göras. De anser att brott mot folkrätten måste få konsekvenser och att sanktioner mot Israel bör införas och att EUs handelsavtal ska avbrytas. Vänsterpartiet och feministiskt initiativ vill att Sverige agerar för ett militärt embargo inom EU tills Israel respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter, och miljöpartiet uttrycker kritik mot det svenska militära samarbetet med Israel i form av inköp av krigsmateriel.

Den väg framåt som socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna framhåller är dialog och samarbete med både Palestina och Israel, och parterna sinsemellan. Kristdemokraterna kallar Israel för Mellanösterns enda demokrati och ett föredöme i sin omvärld. Partiet framhåller också att man erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. Samtidigt stödjer kristdemokraterna, liksom alla partier utom sverigedemokraterna, en tvåstatslösning som bygger på principen om två fria och demokratiska stater som lever fredligt sida vid sida inom säkra och erkända gränser. Kristdemokraterna hävdar dock att den palestinska sidan kategoriskt säger nej till fredssamtal. Den åsikten förs också fram av sverigedemokraterna, som menar att palestinska terrorgrupperingar ständigt angriper Israel vilket omöjliggör fredssamtal. Sverigedemokraterna hävdar också att Israel har stöd i folkrätten och internationellt antagna regler för att “säkerställa skyddet för landets befolkning och landets överlevnad genom att närvara i Judéen och Samarien (Västbanken).”

Socialdemokraterna anser att Israel som den starkare parten bär det största ansvaret men lyfter också fram den palestinska sidans ansvar. Partiet menar att ockupationen måste upphöra, liksom den illegala bosättningspolitiken, och Israels mur på ockuperad mark rivas. Centerpartiet anser att Sverige och EU behöver vara tydligare med att man inte accepterar bosättningar på ockuperad mark. Centerpartiet vill också arbeta för att fria och rättvisa val ska hållas i Palestina. Den palestinska sidans ansvar att kyla ned situationen och t.ex. motarbeta extremism betonas i flera av centerpartiets svar. Miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ är ensamma om att identifiera ockupationen av Palestina och förtrycket av palestinier som grundorsaken till våldsamheter och extremism. 

Samma tre partier är också insatta i apartheidbegreppets relevans i sammanhanget, medan övriga partier antingen inte anser att det är konstruktivt att använda termen eller menar att den inte är korrekt. Centerpartiet svarar “Det är deras [Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem, Yesh Din och flera av FN:s särskilda rapportörer] slutsatser, vi delar inte deras syn”, vilket är talande för de partier som inte vill använda apartheidbegreppet. Det är anmärkningsvärt hur lättvindigt vissa partier avfärdar den samstämmiga bedömningen hos världens och Israels ledande människorättsorganisationer.

Sverigedemokraterna går så långt som att kalla Amnesty och de andra organisationerna för antisemitiska. Samtidigt åberopar sverigedemokraterna i sitt partiprogram Amnestys bedömning i andra sammanhang – som när organisationen kritiserar den palestinska myndigheten.

Sverigedemokraternas svar är överhuvudtaget inte underbyggda av fakta. Mycket av det som påstås är direkt felaktigt. Om sverigedemokraternas svar är tunna på fakta, innehåller de desto mer retorik och hätska anklagelser.

Moderaterna och liberalernas enkätsvar är kortfattade och svåranalyserade eftersom de i flera fall inte svarar på frågan. Vi tolkar deras svar som att de likställer parternas ansvar och det finns ett tydligt mått av skuldbeläggande av den palestinska sidan, precis som hos kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Dessa partier framhåller att palestinier måste sluta använda våld, trots att det våld som Israel utövar gentemot den ockuperade palestinska civilbefolkningen är oerhört mycket mer omfattande. Liberalerna menar att partiet agerar med kraft och engagemang för en fredlig lösning på konflikten i enlighet med folkrättens regler, men ger inga exempel på hur detta görs. Liberalernas mest konkreta svar gäller frågan om Israels blockad av Gaza, där partiet menar att övergångarna till Gaza bör vara öppna för humanitär hjälp, kommersiell handel och för privatpersoner. Kristdemokraterna är också tydliga med att Israel behöver ta sitt ansvar för att den politik som förs gentemot Gaza inte blir kontraproduktiv och att förnödenheter och kommersiella varor kan komma in till Gaza.

Liberalerna är negativt inställda till bojkott som metod, en uppfattning som delas av övriga partier utom miljöpartiet, vänsterpartiet och feministiskt initiativ. Centerpartiet är emot bojkott men anser att det är viktigt med ursprungsinformation enligt EU:s regelverk och att den följs.

Det bör påpekas att kristdemokraterna och sverigedemokraterna för fram mycket allvarliga och felaktiga anklagelser mot det palestinska civilsamhällets BDS-rörelse (som ber omvärlden tillämpa bojkott, desinvestering och sanktioner tills ockupationen upphör och internationell rätt respekteras). BDS-rörelsen är en antirasistisk rörelse som arbetar för en rättvis fred utifrån ickevåldsprinciper.

Läs partiernas svar i sin helhet:

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

PGS på Bokmässan

En månad kvar till 100 samtal för en bättre värld! 22-25 september är vi på Globala torget på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och pratar om klimat(o)rättvisa i Palestina. Vi bjuder bland annat på vår rykande färska skrift Palestina: Klimat & Miljö i montern. Hoppas vi ses där!

Trakasserierna mot palestinska människorättsförsvarare fortsätter

Bild från DCI Palestines kontor

Under natten till torsdagen gjorde israeliska ockupationsstyrkor razzior mot flera palestinska människorättsorganisationer. Soldater bröt sig in på organisationernas kontor, beslagtog material, förseglade dörrarna med järnbeslag och lämnade militärorder som förklarade organisationerna olagliga. 

Det är samma organisationer som Israel attackerade i november förra året: Al-Haq, Defence for Children International – Palestine, Addameer, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women’s Committees. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter kallade då organisationerna “några av de mest ansedda människorätts- och humanitära organisationerna i det ockuperade palestinska området.” Flera EU-länder, däribland Sverige, har helt underkänt Israels påståenden och meddelat att de fortsätter samarbeta med organisationerna. Josep Borrell, ansvarig för EU:s samlade utrikespolitik, sa på torsdagsmorgonen att EU kommer att "fortsätta stå fast vid internationell rätt och stödja civilsamhällets organisationer."

Israel har en lång historia av att gripa, fängsla och trakassera palestinska människorättsförsvarare. Organisationerna som Israel nu attackerar verkar i det palestinska civilsamhället och ger bland annat juridisk representation till barn som ställs inför israeliska militärdomstolar och dokumenterar Israels brott mot internationell rätt, däribland inlämnande av bevis till Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Palestinagrupperna uttrycker sitt fulla stöd till de drabbade organisationerna och uppmanar Sveriges regering att kraftfullt protestera mot Israels trakasserier mot det palestinska civilsamhället.

Förföljelse av kritiska röster utgör en del av brottet apartheid, enligt definitionen i FN:s apartheidkonvention. Vi stödjer det palestinska civilsamhällets krav på att FN ska utreda om Israel begår apartheid, vilket – bland många andra – Human Rights Watch, B’Tselem, Amnesty International och FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i det palestinska ockuperade området har konstaterat att Israel gör. 

#Standwiththe6

#UNInvestigateApartheid

Tungt i hjärtat i Gaza

Gaza 6 augusti 2022

"Det är tungt i hjärtat idag", säger han när vi möts över skärmen några dagar efter det senaste israeliska bombanfallet mot Gaza. Gazas kraftverk fick slut på bränsle men är nu igång igen. "Nu har vi elektricitet sex timmar om dygnet, det är mycket bättre." Han torkar sig i ansiktet med en pappersservett. Det är varmt, även de timmar när det går att ha på fläktar.

När jag frågar hur han mår säger han att allt är bra tack, hur är det med dig? Han är lättad över att det är över, för den här gången. "Tack och lov att ingen mer behöver dö." Hans familj och vänner har klarat sig, "men det är tungt i hjärtat", upprepar han. "Jag har ju varit med om fem krig och varje gång känner man sig så svag, så maktlös."

Under ett av Israels tidigare anfallskrig såg han en missil komma mot folkmassan han befann sig i och sprang, utan att veta åt vilken håll han skulle springa. Den här gången såg han fyra personer dö. "De dog framför mina ögon, jag vet inte hur jag ska beskriva det… Deras kroppar i bitar… Hur ska man kunna sätta ord på det? Det var det grymmaste jag någonsin sett och jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer att behöva se något lika grymt."

Det var mitt på dagen när han hörde explosionen och sprang dit. "Jag tänkte att jag skulle kunna hjälpa till, jag tog med mig första hjälpen-utrustning men det fanns ingenting jag kunde göra. Det var inga motståndsmän som dödades, det var fattiga människor, som sålde grönsaker från häst och vagn. En häst dödades också. Skadade låg där med splitter i kropparna. Deras ansikten är allt jag ser framför mig, bilderna spelas upp gång på gång."

Det finns en social norm att män inte ska gråta, förklarar han, "Man ska bara fortsätta som om ingenting hänt." Eldupphör trädde i kraft på söndagskvällen, på måndagsmorgonen återupptog ministerierna sitt arbete och de anställda skulle vara på plats klockan åtta.

Han vill vara anonym, av flera skäl. "Försöker man göra något för att situationen ska bli bättre, till exempel berätta för människor utanför Gaza hur det är, får man betala ett högt pris. I värsta fall får man betala med sitt liv. Men i Gaza riskerar man sitt liv oavsett vem man är eller vad man gör, eller inte gör. Vem som helst kan vara måltavla för nästa attack."

Maktlösheten delar även vi, som från utsidan försöker få världen att agera. Det känns som allt vi gör är en droppe i ett enormt hav. "Det kanske är en liten droppe, men jag tror på det ni gör. Att så många människor runt om i världen börjar bli mer medvetna om situationen i Palestina är det enda som ger oss något slags hopp. Jag är övertygad om att det första steget till förändring är att öka människors medvetenhet och det är vad vi gör, tillsammans, genom ett långsiktigt påverkansarbete."

När ska Israel ställas till svars?

Foto: Sanad Latifa (2021)

Israel har ännu en gång utfört ett brutalt angreppskrig mot den instängda befolkningen i Gaza. Sexton barn finns bland de drygt 40 som dödats, flera hundra skadade. Bomberna har riktats mot tätbefolkade bostadsområden. Den humanitära katastrofen i Gaza, skriande redan innan bomberna föll, har blivit ännu värre. Gazas kraftverk stängdes under bombningarna på grund av bränslebrist, vilket lamslog både sjukvård och andra grundläggande, nödvändiga samhällstjänster. 

Nu råder vapenvila men Gaza är fortfarande under belägring. Israels blockad har pågått i femton år. Drygt två miljoner människor, varav hälften är barn, lever under omänskliga förhållanden.

Vi upprepar samma frågor som vi ställer efter alla Israels militära angrepp mot Gaza – fem till antalet under de femton år som blockaden pågått: 

När ska Gaza byggas upp igen? Vem ska betala för det? Vem ska ge de överlevande stöd och offren upprättelse? När ska Israel ställas till svars? När ska Israel tvingas släppa det stryptag om Gaza som blockaden innebär? 

Urskillningslösa och oproportionerliga attacker är ett brott mot internationell rätt. Attacker mot civila är ett brott mot internationell rätt. Världens främsta människorättsorganisationer, däribland Amnesty International och Human Rights Watch, har konstaterar att israeliska myndigheter begår apartheid, ett brott mot mänskligheten, förtryck och förföljelse gentemot palestinierna. Ändå råder en öronbedövande tystnad från majoriteten av världens makthavare. 

Vi vill se svenska politiker uttrycka sitt fulla stöd, i ord och handling, för det palestinska folkets rätt att leva i frihet. Allt annat vore ett bevis för att internationell rätt och mänskliga rättigheter inte gäller lika för alla.

Sverige måste upphöra med sitt stöd till en krigförande ockupationsmakt. Sverige måste verka för att EU upphör med sitt stöd till en krigförande ockupationsmakt.