Billström träffar Israels utrikesminister på Nakbadagen

Foto: Regeringen

Varje år den 15 maj högtidlighålls Al Nakba, fördrivningen av mer än halva befolkningen i det historiska Palestina och förstörelsen av närmare 500 byar som jämnades med marken eller togs över av militära styrkor som kom att bli den israeliska armén. Nakbadagen påminner om att den etniska rensning som pågick som mest intensivt för 75 år sedan inte har tagit slut. I år har Al Nakba uppmärksammats större än någonsin, även av EU och FN (anmärkningsvärt nog tillhörde Sverige den minoritet länder som röstade emot ett högtidlighållande av Al Nakba i FN). 

Medan palestinavänner på Nakbadagen samlades på Sergels torg i Stockholm med facklor och svarta ballonger skakade Sveriges utrikesminister hand med sin israeliska kollega bara några hundra meter därifrån. För första gången på 22 år gör en israelisk utrikesminister officiellt besök i Sverige och enligt Billström är syftet att ytterligare stärka de bilaterala relationerna mellan Sverige och Israel samt att diskutera globala och regionala frågor av gemensamt intresse. I Israel beskrivs detta som ett historiskt besök som signalerar en ny era i relationerna mellan Sverige och Israel – en viktig utveckling som är av strategiskt intresse för Israel, sa den israeliske utrikesministern Eli Cohen efter mötet med Billström. Han mötte även energiminister Ebba Busch och framstående näringslivsföreträdare. Några dagar tidigare höll finansminister Elisabeth Svantesson, å regeringens vägnar, tal vid Israels självständighetsfirande. 

För den regering som Eli Cohen företräder är en fortsatt kolonisering av Västbanken en uttalad prioritet. Bosättningarna, olagliga enligt internationell rätt, ska expandera och bosättare som redan begår statligt sanktionerat våld mot ett ockuperat folk ska beväpnas ytterligare. Ännu fler palestinier ska tvingas iväg från sina hem och marker. Den israeliske finansministern, högerextremisten Bezalel Smotrich, hävdade nyligen att det inte finns något palestinskt folk eller någon palestinsk nation. Premiärminister Netanyahu menar att Israel har en exklusiv rätt till all mark som tillhör staten Israel, inklusive Västbanken. 

Det är politisk retorik som i allt snabbare takt omsätts i praktik. Bland annat står drygt tusen palestinier inför hot om att inom en snar framtid fördrivas från Masafer Yatta-området. I andra områden på Västbanken har palestinska skolor rivits under våren, den senaste utanför Betlehem en vecka innan Billströms möte med Cohen. I Östra Jerusalem tvingas människor antingen riva sina egna hem eller betala notan när israeliska myndigheter gör det.

Den regeringen ska Sverige alltså knyta närmare band till. Oavsett politisk färg har svenska regeringar haft som princip att stå upp för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Nu tycks inte längre den principen utgöra grunden för relationerna med – vissa – ockupationsmakter. Palestinagrupperna är djupt oroade över den här utvecklingen och påminner regeringen om skyldigheten att i ord och handling ta avstånd från Israels folkrättsbrott. 

Medborgarinitiativet mot handel med bosättningar ger effekt

Efter medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements stödjer EU-kommitté en framställan om förbud mot handel med olagliga bosättningar i ockuperade områden.

Som direkt resultat av medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements togs ett enhälligt beslut i Europaparlamentets utskott för framställningar (PETI) att Europakommissionen måste svara på en framställan som rör EU:s handel med illegala bosättningar. Enligt beslutet ska även Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) överväga att stödja ett förbud. En stor seger för de drygt 270 000 EU-medborgare och civilsamhällsorganisationer som ställt sig bakom medborgarinitiativet!

PETI-kommittén debatterade EU-handel med illegala bosättningar efter vittnesmål från Tom Moerenhout, som är internationell rättsexpert och en av initiativtagarna till Stop Trade with Settlements. Han vill säkerställa att den gemensamma handelspolitiken överensstämmer med EU-fördrag och internationell rätt.

"Det är en skandal att medborgarna ska behöva be EU att respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter i sina handelsförbindelser”, sa Tom Moerenhout. “EU borde inte tillåta handel med varor som producerats till följd av markstöld, fördrivning och diskriminering."

"Detta är en fråga om EU:s ansvar och tillförlitlighet som en viktig handelspartner i världen", menade Margrete Auken, ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i PETI-utskottet. "EU-ledare talar alltid om internationell rätt och mänskliga rättigheter, men när det kommer till handel med illegala bosättningar är dessa värderingar bara tomma ord. Bosättningar är olagliga och ockupationsmakten ska inte dra nytta av handel med varor från det ockuperade området. Detta har inget med sanktioner att göra. Det handlar om grundläggande respekt för internationell rätt."

Framställningen, som Europakommissionen nu måste svara skriftligen på, uppmanar kommissionen att föreslå rättsakter för att förhindra både import av produkter med ursprung i illegala bosättningar i ockuperade områden och export till sådana områden. Detta är nödvändigt för att bevara EU-marknadens integritet och för att inte bistå upprätthållandet av olagliga situationer.

PETI-utskottet röstade också för att skicka framställningen till Europaparlamentets INTA-utskott för ett yttrande och för övervägande av att utarbeta ett initiativbetänkande (INI). Initiativbetänkanden som går igenom en omröstning i Europaparlamentet används av parlamentet för att uppmana Europakommissionen att lägga fram lagförslag.

Se diskussionen under PETI-mötet här.

Al Nakba – 75 år av fördrivning

På Nakbadagen samlas vi för att uppmärksamma att palestinska flyktingar under 75 år har nekats rätten att återvända och att fördrivningen av palestinier fortsätter. Några evenemang i samband med Nakbadagen, du hittar fler här.

STOCKHOLM
Al Nakba – 75 år av fördrivning
Tyst manifestation med facklor och ljus som symbol för rätten att återvända.
Datum och tid: 15 maj, kl. 18.30-20.00
Plats: Sergels torg
Arrangörer: Palestinagrupperna i Sverige tillsammans med Palestinagruppen i Stockholm.
Ta gärna med egna facklor och ljus. Endast palestinska flaggor är tillåtna.
För mer information, mejla oss, ring 08-641 72 88 eller se manifestationens facebookevent.

MALMÖ
Tantura – filmvisning och panelsamtal
Al Nakba uppmärksammas med en visning av dokumentärfilmen Tantura och efterföljande panelsamtal.
Datum och tid: 15 maj, kl. 18
Plats: Biograf Panora
Arrangörer: Folkets Bio Malmö, Antirasistiska Filmdagar, ABF Malmö och Palestinagruppen i Malmö.
Palestinagrupperna lottar ut biljetter till medlemmar! Mejla oss på info@palestinagrupperna.se senast 5 maj för att delta i utlottningen.
Mer info & biljetter

VARBERG
Al Nakba 75 år – Apellmöte på torget
Datum och tid: 13 maj, kl. 11-13
Palestinagruppen i Varberg har bokbord och håller appelltal till minne av Al Nakba.

Den israeliska ockupationen är en miljökatastrof

Den israeliska ockupationen är i sig själv en miljökatastrof. Ändå är det märkligt tyst om att Israels ockupation av Palestina handlar om kontroll och exploatering av naturtillgångar. Militärockupation och krigföring har, utöver det mänskliga lidande de orsakar, också enorma miljökonsekvenser.

Idag uppmärksammas Earth Day, planetens dag, som en påminnelse om de globala klimat- och miljöproblemen. I Palestina högtidlighålls Yom al Ard, Jordens dag, redan den 30 mars, som en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Israel kontrollerar idag mer än halva Västbanken och styckar upp det palestinska området med bosättningar, vägspärrar och stängda militärområden. Snart återstår ingenting av det som skulle bli den palestinska staten.

Palestina är till stora delar ett jordbrukssamhälle, och kopplingen till marken är central i den palestinska kulturen. Jordens dag ger uttryck för den gemensamma erfarenheten bland palestinier – oavsett om de har israeliskt medborgarskap eller lever som statslösa på Västbanken, i Gaza eller i Östra Jerusalem – av förtryck, diskriminering och marginalisering.

Palestina är, liksom hela Mellanöstern, hårt utsatt ur ett klimatperspektiv. Palestinier står inför en rad hot på grund av klimatförändringar och miljöförstörelse – däribland risk för torka och vattenbrist, försämrade markförhållanden, minskade skördar och extrema väderhändelser. Den israeliska ockupationen är en starkt bidragande faktor till att dessa hot eskalerar.

Enligt internationell rätt är det inte tillåtet för en ockupationsmakt att exploatera naturtillgångar i ett ockuperat område. Ändå kontrollerar Israel cirka 80 procent av vattnet på den ockuperade Västbanken och använder olika metoder för att förhindra palestiniernas tillgång till vatten.
Många palestinier har inget annat val än att köpa vatten från israeliska företag.

De illegala israeliska bosättningarna på palestinskt område tar enorma arealer i anspråk. Drygt en halv miljon israeliska medborgare bor i bosättningarna och de blir allt fler. Tusentals palestinier lever med hotet om att tvingas iväg från sina hem och marker för att ge plats åt fler och större bosättningar, vägar åt bosättare, militäranläggningar och murar.

Som ockupationsmakt är Israel ansvarigt för att tillgodose behoven hos den ockuperade befolkningen, vilket också omfattar vård av naturresurser. Israel lever långt ifrån upp till dessa skyldigheter. Tvärtom. Ockupationen gör palestinier mer sårbara, dels genom att de saknar kontroll över sin mark och sitt vatten, dels genom de direkta miljökonsekvenser som
ockupationen har. Detta har fått FN:s utvecklingsprogram UNDP att konstatera att den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så genomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk.

Ingenstans är läget så akut som i Gaza, där drygt två miljoner palestinier lever instängda, under en blockad som har pågått i drygt femton år. FN varnade redan 2012 för att det snart inte längre är möjligt att leva i Gaza om inte något drastiskt görs – omedelbart. Minst 95 % av vattnet i Gaza är olämpligt att dricka. Infrastruktur för vatten, sanitet och hygien, åkrar och växthus har förstörts under Israels fem storskaliga militära angrepp sedan blockaden inleddes.

Omvärldens agerande gentemot Israel speglar inget av denna verklighet. Tvärtom hyllas Israelsom en föregångare på miljöområdet. Samma stat som utarmar palestinska naturtillgångar och förstör miljön i ockuperade områden.
Medvetenheten om klimat- och miljöfrågor ökar bland palestinier och lokala organisationer och universitet driver projekt för att bevara den biologiska mångfalden och hantera konsekvenserna av miljöförstörelsen. Man odlar på små ytor som till exempel tak i flyktingläger, investerar i förnybar energi, planterar träd, satsar på biodling, skapar fröbanker med utrotningshotade kulturarvssorter och återanvänder vatten. Bönder går ihop i kooperativ, odlar ekologiskt och rättvis handel ökar.

Problemet är att de insatser som organisationer, institutioner och eldsjälar i Palestina gör lokalt, får begränsad effekt när det inte sker förändringar på politisk nivå. Det internationella samfundet måste erkänna att klimat- och miljöfrågorna i det här området, precis som i resten av världen, handlar om rättvisa. De behöver hanteras därefter. En militärockupation kan aldrig bli miljövänlig.

Fred och miljö hör ihop.

Debattartikel av Palestinagrupperna, publicerad i Tidningen Global 22 april 2023

Fångarnas dag – en påminnelse om palestiniers rättslöshet

I dag den 17 april uppmärksammas de palestinska fångarnas dag. En dag som påminner om att palestinier under ockupation är rättslösa. 

Erfarenheten av att vara frihetsberövad delas av närmare en miljon palestinier. Så gott som alla har någon i familjen som har avtjänat ett eller flera straff i israeliska fängelser. Bland de 4 450 palestinier som just nu avtjänar straff i israeliska fängelser finns sociala och politiska ledare, lärare, studenter, aktivister, journalister och kulturarbetare. Ockupationsmaktens militärlagar omfattar även barn: 500-700 minderåriga palestinier frihetsberövas varje år, vissa av dem så unga som tolv år. 

99 procent av alla palestinier som ställs inför militärdomstol döms som skyldiga. Många fångar utsätts för både fysisk och psykisk misshandel under gripanden, förhör och fängelsevistelse. Israel tillämpar rutinmässigt så kallat administrativt förvar, som innebär att fångar hålls fängslade utan att underrättas om vilka brott de anklagas för och utan rättegång. 

Palestinagrupperna kräver att Sverige följer sina skyldigheter enligt internationell rätt och verkar för att Israel hålls ansvarigt för alla brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive de systematiska kränkningarna av palestinska fångars rättigheter.

Jordens dag

Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard) i Palestina den 30 mars. Jordens dag är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Genom Israels ockupation, med dess olagliga bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner, omöjliga tillståndssystem, tvångsfördrivning och husrivningar, förlorar palestinier successivt mer av sin mark. Jordens dag påminner också om att ockupationsmaktens kontroll över, och exploatering av, palestinska naturtillgångar leder till stora miljöproblem. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa.

I vår skrift Palestina: Klimat & Miljö uppmärksammar vi det här tema och beskriver varför en rättvis fred är absolut nödvändig – också ur ett klimat- och miljöperspektiv. Ett avsnitt av PalestinaPodden handlar om klimat och miljö, du hittar det där poddar finns och här.

Klimat(o)rättvisa i Palestina

På Jordens dag, 30 mars, gästar Palestinagrupperna Missionskyrkan i Uppsala för ett samtal om klimat och miljö i Palestina.

Klimatkrisen drabbar olika delar av världen på olika sätt. I Mellanöstern förutspås klimatet bli allt torrare och hetare med drastiskt försämrade livsvillkor som följd. FN har varnat för att det snart inte längre är möjligt att leva i Gaza om inte något drastiskt görs. Även på Västbanken är situationen krisartad på sina håll. Klimatkrisen förvärras genom Israels långvariga ockupation som gör palestinierna mer sårbara inför klimatförändringarna.

Torsdag 30 mars, kl. 19
Uppsala Missionskyrka, St Olofsgatan 40
Medverkande: Johanna Wallin, Palestinagrupperna
Reflektion av Arne Carlsson, pastor emeritus i Uppsala Missionskyrka.

Palestinagruppen i Uppsala finns också på plats. Arrangör: Uppsala Missionskyrka i samarrangemang med Palestinska folkets förening.

Uppmana utrikesministern att agera för att skydda palestinier

I en gemensam aktion riktar sig solidaritetsrörelsen med Palestina till utrikesministrarna i europeiska länder: agera NU för att skydda den palestinska befolkningen!

Här kan du delta i aktionen genom att skicka ett brev till utrikesminister Tobias Billström och uppmana honom att vidta åtgärder för att upprätthålla internationell rätt och införa sanktioner för att förhindra att Israels våld, förtryck och fördrivning trappas upp ytterligare.

Ur brevet:

"Det måste finnas ett politiskt och ekonomiskt pris för Israels systematiska förtryck av palestinier. Det internationella samfundets reaktion på Rysslands invasion av Ukraina visar att sådana straffåtgärder är möjliga när det finns politisk vilja att genomföra dem. Tyvärr har den viljan saknats när det gäller palestiniernas rättigheter. [...] Konkreta handlingar, inklusive sanktioner, är det enda sättet att tvinga Israel att följa internationell lag, att upphöra med kränkningar av mänskliga rättigheter och att säkerställa skyddet av palestinier."

Läs och skriv under.

Unga kvinnor i Gaza vill förändra attityder till våld

Foto: Youth Vision Society Gaza

Över hälften av tillfrågade palestinier anser att en kvinna bör tolerera våld för att hålla ihop familjen, rapporterar UN Women Palestine (siffror från 2018).

Ammera Abdulrahman, som deltar i Youth Vision Society Gazas projekt Let me tell you my story, vill förändra den bilden.

– Det finns en stor okunskap i vårt samhälle om hur man hanterar våld och kriser. Därför är jag glad att vi som deltar i projektet står upp för förändring, säger hon.

Att genusrelaterat våld är ett stort problem i Palestina beror inte bara på djupt rotade patriarkala normer, det är också en konsekvens av det politiska våld som palestinier utsätts för. Förtryck och krig har ökat stressnivåerna, särskilt i hemmet, vilket gör kvinnor mer sårbara för våld och övergrepp i nära relationer.

Youth Vision Society Gaza har, med stöd av Palestinagrupperna, utbildat 25 kvinnliga aktivister i att bedriva kampanjer kring genusrelaterat våld. Deltagarna har tillsammans gjort fem filmer om olika aspekter av våld, som nu ska visas i hela Palestina.

Följ gärna Ammera och de andra deltagarna i projektet via Youth Vision Society Gaza och läs mer på bloggen pgsyouthnow.com.

Läs mer om Palestinagruppernas utvecklingssamarbete och bistånd här.