Volvo måste omedelbart avbryta leveranserna till den israeliska ockupationsmakten!

Pressmeddelande från Palestinagruppen i Umeå

Volvo har genom sitt avtal om att leverera 106 skottsäkra lastbilshytter till den israeliska armén visat prov på ytterst dåligt omdöme. Den israeliska krigsmakten har under 35 år ockuperat det palestinska folket. Att ett svenskt företag med sitt kunnande och med sina produkter direkt skulle stödja en sådan folkrättsvidrig politik trodde vi i Palestinagrupperna i Umeå var en omöjlighet.

Israels långa ockupation och dess ständiga övergrepp på det palestinska folket är ett väl känt faktum. FN, människorättsorganisationer, humanitära organisationer, kyrkliga samfund, alla har de rapporterat om hur människovärdet kränks av den israeliska armén.

Volvos företagsledning har trots detta haft det dåliga omdömet att exportera militärutrustade lastbilshytter till den israeliska armén. De har till och med frångått gängse praxis, att söka exporttillstånd hos ansvarig myndighet, för att genomföra affären. Affären ligger i en gråzon när det gäller vad som är lagligt/olagligt i sådana här sammanhang men värst är de politiska konsekvenserna av exporten. Genom att förse den israeliska ockupationsmakten med krigsutrustad materiel ställer sig Volvo i praktiken på förtryckarens sida i deras statsterror mot den palestinska befolkningen. Detta är helt oacceptabelt! Om Volvo vill återfå en smula av sin förlorade heder måste de omedelbart avbryta leveranserna till Israel och offentligt be det palestinska folket om ursäkt.

Eftersom Volvos företagsledningen uppenbarligen inte förstått eller velat förstå vidden av den israeliska våldspolitiken så vill Palestinagrupperna i Umeå ge dem en påminnelse om vad internationell rätt säger i frågan. Vi överlämnar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, Israels brott mot de mänskliga rättigheterna, 4:e Genévekonventionen samt viktiga FN-resolutioner i Israel/Palestina. Vi hoppas att dessa dokument ska mana till eftertanke.

En kort sammanfattning av de israeliska folkrättbrotten följer nedan.

Israel bryter mot FN:s stadgar och konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Israel använder sig av dödskvadroner och kollektiva bestraffningar mot den palestinska civilbefolkningen.

Ambulanser och sjukvårdare beskjuts.

Israel utvidgar sitt territorium med våld.

Fjärde Genèvekonventionen fastställer regler som en ockupationsmakt måste följa. Israel bryter mot dessa.

Israel exploaterar naturresurser och ekonomin på ockuperad mark.

Israel upprätthåller en demografisk krigföring. Land och egendom konfiskeras och illegala bosättningar utvecklas alltjämt.

Israel demolerar det palestinska jordbruket och ödelägger ekonomin med hjälp av bulldozrar, bomber och blockader.

Israel ignorerar bl.a. följande FN-resolutioner

194, om flyktingarnas rätt att återvända och rätten till kompensation.

242, om fullständigt tillbakadragande av Israels styrkor från ockuperat område.

338, som garanterar palestiniernas rätt till självbestämmande .

446, 465, som fördömer Israels bosättningar som illegala.

478, som förklarar Israels annektering av östra Jerusalem som ogiltig.