Ny rapport från PGS: EU:s associeringsavtal med Israel ur ett människorättsperspektiv.

PGS har gjort en rapport som skall vara till hjälp för alla som arbetar med Palestina/Israel-konflikten att få grepp om vad associeringsavtalet mellan EU och Israel innebär i form av fördelar och skyldigheter.

Rapporten är ett försök att klarlägga denna snårskog och belysa samarbetet mellan EU och Israel, samt de förpliktelser som samarbetet innebär för båda parter, på ett mer lättillgängligt sätt med särskilt fokus på internationell rätt och mänskliga rättigheter.

I rapporten presenterar vi också vilka krav och sanktionsmöjligheter som finns tillgängliga för att söka säkerställa att både Israel och EU i framtiden lever upp till de skyldigheter de har åtagit sig i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter.

De diplomatiska förbindelserna mellan EU och Israel sträcker sig långt tillbaka i tiden. Sedan slutet på 50-talet fram till idag har samarbetet mellan parterna utvecklats till ett mycket nära samarbete som stärkts genom en rad avtal.

Den rättsliga grunden för samarbetet mellan EU och Israel utgörs idag av det associeringsavtal som ingicks mellan EU och Israel 1995. Detta avtal brukar felaktigt kallas för ”handelsavtalet” vilket är missvisande, eftersom det reglerar mycket mer än bara handel mellan parterna. Associeringsavtalet innebär snarare att grunden lades för en pågående dialog och ett nära samarbete på en rad olika områden som kultur, forskning, ekonomi och handel mellan EU och Israel.

Avtalet innebär samtidigt att parterna förbinder sig att följa internationell rätt och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter. EU har även enligt avtalet en juridisk skyldighet att arbeta för att Israel följer internationell rätt samt att de ska reagera på kränkningar av densamma.

Israel har dock upprepade gånger gjort sig skyldig till brott mot internationell rätt och de mänskliga rättigheterna, brott som är väldokumenterade i en rad rapporter av internationella organisationer. Trots detta fortsätter Israels gynnsamma samarbetsrelation till EU i stort sett oinskränkt.

Rapporten är författad av Sara Aarnivaara med förord av PGS ordförande Per Gahrton. Den kan beställas mot portokostnad från info@palestinagrupperna.se eller laddas ner som pdf här.