“Förlängd ockupation, en ny typ av brott mot mänskligheten”

– FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena

Palestinagrupperna välkomnar att FN:s särskilde rapportör Richard Falk påpekat bristerna i den internationella rätten när det gäller att komma till rätta med Israels pågående folkrättsbrott. Omvärldens oförmåga att ta sitt ansvar kräver skarpare lagstiftning, menar Falk. Palestinagrupperna uppmanar den svenska regeringen att hörsamma FN-rapportörens rekommendationer.

I ett uttalande under FN:s internationella dag för solidaritet med det palestinska folket uppmanade Richard Falk Förenta Nationerna och det internationella samfundet att formulera ett nytt protokoll för internationell rätt, som kan bemöta den situation av förlängd ockupation och flyktingstatus som det palestinska folket påtvingats under drygt 43 år av israelisk ockupation.

“Den palestinska erfarenheten föranleder behov av ett nytt protokoll för internationell humanitär rätt” sade Falk. Han poängterade behovet av att förelägga “någon yttre gräns bortom vilken fortsatt ockupation blir ett distinkt brott mot internationell rätt; och som, om det inte omedelbart korrigeras, utgör en ny typ av brott mot mänskligheten.”

Richard Falk påpekade att FN och det internationella samfundet som helhet i framtiden kommer att dömas utifrån huruvida man agerat på ett effektivt sätt för att få ett slut på den humanitära katastrof som drabbat det palestinska folket.  Han varnade för att FN, världens regeringar och folk kommer att betraktas som delaktiga såtillvida att det pågående brottet mot grundläggande mänskliga rättigheter tolereras utan att de nödvändiga stegen tas för att få ett slut på ockupationen och för att uppnå palestinskt självbestämmande.

Vad gäller nuvarande försök att återuppta en fredsprocess mellan Israel och den palestinska myndigheten påminde Falk om att “förhandlingar mellan parterna i konflikten måste implementeras utifrån flera principer av internationell rätt om en lösning på konflikten ska åstadkomma palestinskt självbestämmande.”

Dessa principer, som presenteras i generalförsamlingens resolution 48/158, 20 december 1993, inkluderar följande:
– israeliskt tillbakadragande från palestinskt område som ockuperats sedan 1967, inklusive Jerusalem;
– en lösning på det palestinska flyktingproblemet enligt generalförsamlingens resolution 181 och påföljande resolutioner;
– nedmontering av bosättningar etablerade under ockupationen;
– fastställandet av säkra och internationellt erkända gränser;
– garanti för fri tillgång till heliga platser och religiösa byggnader genom hela det historiska Palestina.

Falk menade att en fredsprocess som inte beaktar dessa principer inte kan uppnå vare sig självbestämmande för det palestinska folket eller fred med säkerhet och rättvisa för både palestinier och israeler.