Inför ett omedelbart, heltäckande militärembargo mot Israel!

En uppmaning till omedelbart internationellt agerande

Ockuperade Palestina, juni 2011 (fri översättning från engelska till svenska, för originaltexten på engelska tryck här)

Medan solidaritet med den arabiska våren för frihet, demokrati och social rättvisa sprider sig runt om i världen, fortsätter många stater och företag sin vapenhandel och sitt militära samarbete med Israel. Detta trots Israels massiva våld och dödande av palestinska och andra arabiska civila, däribland skolbarn och fredliga aktivister, och trots Israels allt brutalare koloniala politik mot det palestinska folket och dess ständiga brott mot internationell rätt. Den palestinska nationella kommittén för bojkott, desinvestering och sanktioner (BNC) kräver ett obligatoriskt heltäckande vapenembargo mot Israel liknande det som infördes mot Sydafrika under apartheid.

En uppmaning till omedelbart internationellt agerande

Ockuperade Palestina, juni 2011 (fri översättning från engelska till svenska, för originaltexten på engelska tryck här)

Medan solidaritet med den arabiska våren för frihet, demokrati och social rättvisa sprider sig runt om i världen, fortsätter många stater och företag sin vapenhandel och sitt militära samarbete med Israel. Detta trots Israels massiva våld och dödande av palestinska och andra arabiska civila, däribland skolbarn och fredliga aktivister, och trots Israels allt brutalare koloniala politik mot det palestinska folket och dess ständiga brott mot internationell rätt. Den palestinska nationella kommittén för bojkott, desinvestering och sanktioner (BNC) kräver ett obligatoriskt heltäckande vapenembargo mot Israel liknande det som infördes mot Sydafrika under apartheid.

Alltsedan dess våldsamma start genom välplanerade etniska rensning av Palestina för mer än 60 år sedan, har Israel tillfogat oändligt antal dödsfall, tvångsförflyttningar, fördrivning och förstörelse för miljoner palestinier och andra araber i grannländerna. Israel använder militär styrka för att upprätthålla en olaglig regim av ockupation, kolonialism och apartheid, som inrättats för att kontrollera så mycket land med så få inhemska palestinier som möjligt och för att förhindra det palestinska folket att utöva sin rätt till självbestämmande.

Israel har upprepade gånger brutit mot internationell lag, provocerat fram eller initierat väpnade konflikter som syftat till territoriell expansion genom annektering, exempelvis i fallet med Golanhöjderna som FN:s generalförsamling har kvalificerat som ett angrepp. Israels försök att rättfärdiga denna typ av olaglig användning av krigförande militärt våld som “självförsvar” håller inte vid en laglig – eller moralisk – granskning, eftersom stater inte kan åberopa självförsvar för handlingar som tjänar till att försvara en olaglig situation som de själva har skapat.

Israel har en dokumenterad historia av brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter under sina väpnade konflikter, inklusive militära operationer, invasioner och ockupation av palestinska och andra arabiska territorier. Israel har bland annat gjort sig skyldig till överdriven och urskillningslös användning av våld och har avsiktligt riktat sig mot civila personer och infrastruktur. Detta har resulterat i upprepade krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Dessutom har Israel konsekvent dragit fördel av dess väpnade konflikter och militära angrepp för att göra “fälttester” av sina vapen och krigföringsmetoder mot palestinska och libanesiska civila, tillsammans med sina forskningsinstitut. Israel ger därmed sin militärindustri en komparativ fördel på den globala marknaden, i strävan efter den profit som behövs för att upprätthålla Israels ockupation, kolonialism och apartheid.

Stater och mellanstatliga organisationer, såsom FN, har en rättslig skyldighet att se till att Israel följer internationell rätt, men de har inte levt upp till denna skyldighet. Den straffrihet som Israel åtnjuter uppmuntrar till fortsatt våld samtidigt som landets internationella militära handelsförbindelser finansierar och befäster våldet, militarismen och expansionismen.

Trots att FN:s resolutioner och rapporter från internationella människorättsorganisationer gett ovedersägliga och rikliga bevis på Israels olagliga användning av våld och vapen i aggression, liksom dess brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser – inklusive kollektiv bestraffning – och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, fortsätter utländska regeringar, multilaterala organ och företag sitt samarbete med Israels armé och militärindustri. De ökar rentav sina investeringar i eller stöd för israelisk militär forskning och utveckling, som till stor del sker i samarbete med israeliska universitet. Dessa regeringar, multilaterala organ och företag drar medvetet fördel av, och är därför delaktiga i Israels olagliga våldsanvändning.

Många av världens regeringar, liksom FN, är fortfarande tysta inför Israels massiva arsenal av kärnvapen, vilket av det internationella civilsamhället allmänt anses som bland de allvarligaste hoten mot världsfreden. I själva verket fanns flera västerländska regeringar med i skapandet, utvecklingen och spridningen av Israels skrämmande kärnvapenhot.

Ett omfattande militärt embargo mot Israel borde ha införts för länge sedan. Ett sådant embargo utgör ett avgörande steg mot avskaffandet av Israels olagliga och kriminella användande av våld mot det palestinska folket och andra folk och stater i regionen. Det utgör en effektiv, icke-våldslig åtgärd för att pressa Israel att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt genom att:

  1. Avsluta sin ockupation och kolonisation av alla arabiska områden (1967) och riva muren;
  2. Erkänna den grundläggande rätten till full jämlikhet för arabisk-palestinska medborgare i Israel, och
  3. Respektera, skydda och främja rättigheterna för palestinska flyktingar att återvända till sina hem och egendomar, i enlighet med FN:s resolution 194.

Mot bakgrund av ovanstående, uppmanar BNC, den största koalitionen av organisationer i det palestinska civilsamhället, alla samvetsgranna människor, rörelser och organisationer världen över att stödja detta palestinska krav på ett obligatoriskt, omfattande militärt embargo mot Israel samt att pressa regeringar, multilaterala organ, FN samt privata och offentliga företag och institutioner, att:

  1. utan dröjsmål upphöra med kommissioner till Israel av vapen och annan materiel, inklusive försäljning eller överföring av vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär polisutrustning, inklusive utrustning för dubbla användningsområden och reservdelar till ovanstående, samt upphöra med tillhandahållande av alla typer av utrustning, tillbehör och bidrag av licensavtal för tillverkning av ovan nämnda eller underhåll av de ovan nämnda;
  2. Stoppa all militär import samt import av materiel med dubbla användningsområden (utrustning, stöd och ammunition) från Israel;
  3. Stoppa överföringen av militära produkter till och från Israel genom nationella hamnar, territorium och luftrum;
  4. Stoppa samarbete med den israeliska armén, militära företag och militärrelaterade FoU-projekt, inklusive joint ventures (bilaterala och multilaterala);
  5. Stoppa all militärrelaterad utbildning och konsultverksamhet med den israeliska armén, militära företag och akademiska institutioner;
  6. Avsluta allt militärt stöd till Israel;
  7. Avstå från varje samarbete med Israel inom tillverkning och utveckling av kärnvapen och mobilisera för ett kärnvapenfritt Mellanöstern.

För referenser och bakgrundsinformation se: “The case for a comprehensive military embargo on Israel – a working paper“, BNC-Palestinian BDS National Committee, July 2011

För mer information se BNCs hemsida.