Risk för allvarlig coronaepidemi i Gaza

Den palestinska människorättsorganisationen Palestinian Center for Human rights, PCHR slår nu larm om att en hotande epidemi av coronavirus i Gaza kan få katastrofala följder.

Över två miljoner människor i Gaza lever sedan över 10 år under en blockad som medfört allvarliga problem, inte minst inom hälsosektorn. Sjukvårdssystemet är överbelastat och det råder brist på mediciner och utrustning och i många fall finns inte möjligheter för människor att få vård för allvarliga, ibland dödliga, sjukdomar. Sedan länge avslår israeliska myndigheter regelmässigt omkring hälften av alla ansökningar om utresa från Gaza för vård utanför området.

Problemen har, enligt PCHR, dessutom förvärrats av splittringen mellan olika palestinska fraktioner som inte lyckats samarbeta om ens basala rutiner vad gäller hälsovården.  Bristen på rent vatten och mat tillsammans med en fallfärdig infrastruktur som inte kunnat repareras har gjort att hälsoläget generellt sett är väldigt dåligt. Sedan de första fallen av coronavirus nu konstaterats i området är risken för en snabb infektionsspridning överhängande, vilket riskerar att tippa hela sjukvårdssystemet över ända.

Enligt Hälsoministeriet i Gaza har den israeliska blockaden medfört att man inte har kunnat importera medicinsk utrustning eller reservdelar till sådant som slutat fungera.  I ett uttalande från ministeriet den 21 mars påtalades ett akut behov av respiratorer, viktiga mediciner, skyddsutrustning och tester för virussmitta för att kunna bekämpa en coronaepidemi. Michael Lynk, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Palestina, uttryckte den 19 mars sin oro för inverkan av en epidemi med COVID-19 på en befolkning som redan är sårbar ”genom undernäring, försämrade levnadsförhållanden och trångboddhet”. FN:s humanitära samordnare för de palestinska områdena, Jamie McGoldrick, förklarade i ett uttalande den 20 mars att det ”kan bli fruktansvärda konsekvenser av coronavirus i Gazaremsan genom dess höga befolkningstäthet och begränsade hälsoresurser”.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) ansluter sig till kraven från PCHR att åtgärder nu omdelbart måste vidtagas för att förhindra ett allvarligt utbrott av coronavirus i Gaza:

  •  Ansvaret för att förse Gazas befolkning med medicinsk utrustning ligger hos Israel som måste vidtaga alla nödvändiga förebyggande åtgärder som är tillgängliga för att bekämpa spridningen av infektioner i enlighet med artikel 55 och 56 i den Fjärde Genèvekonventionen
  • Det internationella samfundet och Världshälsoorganisationen (WHO) måste sätta press på Israel att uppfylla sina ansvarstaganden och tillåta införsel av medicinsk utrustning för att identifiera coronasmitta
  • Det internationella samfundet och humanitära organisationer måste ge assistans till hälsovården i Gaza inklusivemedicinsk utrustning till sjukhusen
  • Den palestinska nationella myndigheten måste etablera en förenad katastrofkommitté inkluderande alla palestinska områden för att följa upp vidtagna och besluta om ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning

PGS har avsatt 100 000 kronor från Palestinainsamlingen till vår etablerade samarbetspartner Palestinian Medical Relief Society (PMRS) för att bekämpa en coronaepidemi på Västbanken och i Gaza. Vi hoppas att vårt bidrag skall uppmuntra andra aktörer på nationell nivå med större resurser än våra att också göra vad de kan för att förhindra en allvarlig coronaepidemi i Palestina    

Palestinagrupperna i Sverige