FN-DAGEN 2022: Hur många fler resolutioner ska krävas?

Foto: PGS

FN har gång på gång slagit fast att en förutsättning för att palestinier och israeler ska kunna leva i fred, är att Israel lämnar det ockuperade området. Israel fortsätter att ignorera FN och det har hittills inte lett till några som helst åtgärder. Hade världssamfundet varit konsekvent i sitt skydd av internationell rätt och mänskliga rättigheter skulle Israel för länge sedan ha varit föremål för sanktioner. 

Idag på FN-dagen den 24 oktober vill vi påminna om FN:s centrala roll, och särskilda ansvar för, både uppkomsten av den så kallade Israel-Palestinakonflikten och i att åstadkomma en rättvis fred. Erövring av territorium med våld är ett allvarligt brott enligt FN-stadgan och FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har antagit en lång rad resolutioner som kritiserat den israeliska ockupationen och bekräftat det palestinska folkets rättigheter. 

1948 antog FN:s generalförsamling Resolution 194 som bekräftade de palestinska flyktingarnas rätt att återvända eller få kompensation. FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande referensen för en tvåstatslösning med ett Israel och ett Palestina inom säkra och erkända gränser. Israels bosättningar har förklarats olagliga i flera resolutioner i generalförsamlingen, bland annat resolution 446, 465, 471 och 476. FN:s säkerhetsråds resolution 2334 från 2016 fördömer Israels bosättningar på palestinsk mark som ett flagrant brott mot internationell rätt. Israels blockad av Gaza har också konstaterats vara ett brott mot mänskliga rättigheter och kollektiv bestraffning. 137 av FN:s 193 medlemsstater har erkänt Palestina som stat. Sverige erkände staten Palestina 2014. FN:s säkerhetsråd har vid flera tillfällen bekräftat att Jerusalem ska vara delad huvudstad.

Allt fler internationella bedömare, däribland människorättsorganisationerna Human Rights Watch, Amnesty International och B’Tselem, och en lång rad FN-experter, konstaterar att Israels agerande gentemot palestinierna ryms inom FN:s definition av apartheid – ett brott mot mänskligheten enligt FN-konventionen som förbjuder apartheid. Inom Israels apartheidsystem utför staten storskaliga konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, utomrättsligt dödande, begränsar rörelsefriheten drastiskt, förvägrar palestinier nationalitet och medborgarskap, och vidtar en rad andra åtgärder för att avsiktligt neka palestinier deras grundläggande fri- och rättigheter. 

Fler än 450 organisationer världen över står bakom det palestinska civilsamhällets uppmaning till FN att ta sitt ansvar genom att öppna en utredning om israelisk apartheid. FN:s utredning av apartheid i Sydafrika och efterföljande sanktioner bidrog till att få ett slut på apartheidregimen. FN kan och bör spela en lika viktig roll för att få slut på Israels apartheidregim.

#UNinvestigateApartheid

Läs mer: https://bdsmovement.net/news/urge-un-investigate-israeli-apartheid