Stötta studenterna!

Svenska högskolor har en skyldighet enligt lag att genom sina internationella samarbeten främja en hållbar utveckling globalt. De svenska lärosäten som bedriver samarbeten med israeliska universitet och forskningsinstitut som bidrar till förtrycket av palestinier, agerar därmed i konflikt med sitt grundläggande uppdrag.

Att studenter som sedan i oktober 2023 försökt föra dialog med universitets- och högskoleledningar över hela landet kring detta har bemötts med tystnad, misstänkliggörande och i vissa fall rena hot, är inget annat än en skandal. Det engagemang för internationell rätt och mänskliga rättigheter som studenterna ger uttryck för borde uppmuntras. Istället har svenska lärosäten nästan kategoriskt gjort det motsatta. 

Nu, efter sju månaders walkouts, manifestationer, föreläsningar, upprop och möten, har studenter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Umeå, Örebro, Karlstad och Växjö slagit läger på campus, och därmed omsatt i praktik de teoretiska kunskaper och etiska värderingar som lärs ut vid universiteten. 

Ledningen för många lärosäten som uttalat sig om studenternas krav att avbryta samarbeten med och investeringar i israeliska institutioner som är delaktiga i förtrycket av palestinier, har hänvisat till att regeringen/EU inte infört sanktioner eller andra restriktiva åtgärder mot Israel. Därmed menar lärosätena att de saknar mandat att avbryta sina samarbetsavtal. “Universitetet bedriver ingen egen utrikespolitik” är ett argument som studenter, lärare och forskare mött när de försökt föra dialog om universitetens samarbeten med israeliska institutioner. Utbildningsminister Mats Persson har uppmanat landets rektorer till just detta, att inte bedriva en egen utrikespolitik. 

När regeringen föreslog kortare mandatperioder var samma rektorer snabba med att skriva ett öppet brev om risken med mer politiskt styrda universitetsstyrelser. Vad tycker de då om den munkavle regeringen satt på dem när det gäller den humanitära katastrofen i Gaza och akademiska institutioners delaktighet i det krig som är föremål för flera parallella processer i världens högsta rättsliga instanser?

Enligt högskolelagen ska Sveriges högskolor och universitet genom sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa, nationellt och globalt. FNs Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen belyser ytterligare högskolornas roll att utveckla och sprida kunskap om hållbar utveckling.  

I förarbetena till den svenska högskolelagen är det tydligt att högskolorna bestämmer hur deras internationella verksamhet ska genomföras, utifrån de olika förutsättningar som råder vid lärosätet. Det är alltså respektive lärosäte som bäst avgör hur dess verksamhet kan bidra till en hållbar global utveckling. 

Det finns därmed såväl etiska som juridiska argument till stöd för att avbryta samarbeten med israeliska institutioner som bidrar till förtryck av palestinier. Det saknas bara vilja.

Studenter, lärare och forskare runtom i landet som nu protesterar mot sina lärosätens brist på agerande mot Israels folkrättsbrott och för palestiniernas rättigheter, hedrar akademins tradition att försvara alla människors lika värde. Med stort mod gör ni era röster hörda, och vi är många som stöttar er!