Riksdagsdebatt om vapenexport

Måndag 10 juni debatteras svensk vapenexport, med anledning av Utrikesutskottets betänkande om regeringens skrivelse Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Palestinagrupperna och många med oss anser att vapenhandeln med Israel ska upphöra helt och hållet, såväl import som export, liksom övrigt militärt samarbete. Vapenhandeln har blivit alltmer omdebatterad, i synnerhet sedan Försvarsmaktens senaste miljardavtal med ett svenskt dotterbolag till Israels största krigsmaterieltillverkare, Elbit Systems, ingicks den 25 oktober 2023. Avslöjandet att det svenska bolaget Aimpoints rödpunktssikten, som exporteras oreglerat till Israel eftersom de inte klassificeras som krigsmateriel, används av den israeliska militären och bosättare, har också ökat kraven på transparens och reglering av såväl import som export.

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel samt produkter med dubbla användningsområden under 2023.
Utrikesuskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Dessa motioner handlar om att se över den nuvarande lagstiftningen och att tillämpningen av lagstiftningen ska bli mer restriktiv eller i vissa fall mer generös. I betänkandet finns fyra olika reservationer, från V, MP och SD.

Läs Utrikesutskottets betänkande här

Riksdagsdebatten inleds kl 10 men det finns ingen exakt starttid för debatten som rör vapenexporten. Följ debatten här

Läs mer om svensk vapenhandel med Israel: palestinagrupperna.se/stoparmingisrael