BREVMALLAR

Du hittar kortversioner av flera brev i Palestinagruppernas länkträd där du kan skicka mail direkt.

Brev till riksdagsledamöter om svensk vapenhandel med Israel

Hej,

Israels pågående angrepp mot Gaza är det värsta och mest brutala av de fem angreppskrigen sedan Israels blockad av Gaza infördes 2007. Israels bombningar har raderat den civila infrastrukturen och minst 36 000 människor är bekräftat döda, medan många fler ligger begravda under husrester. Majoriteten av Gazas befolkning är på flykt, instängda i Gaza. Utöver att detta är en humanitär katastrof av enorma proportioner begås systematiska krigsförbrytelser. Nu när Israel står inför rätta i Internationella domstolen, anklagat för folkmord, och flera processer pågår mot Israels statsledning i Internationella brottmålsdomstolen, finns juridiska implikationer för länder som Sverige. Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat. En rad FN-experter kräver att all vapenexport till Israel stoppas under rådande omständigheter. Human Rights Watch uppmanade redan i november stater att avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier.

Samtidigt som Israels armé utförde fruktansvärda krigsbrott i Gaza, slöt Försvarets Materielverk den 25 oktober 2023 ett tioårigt ramavtal med det svenska dotterbolaget till Elbit Systems, den största israeliska vapentillverkaren, på 1,7 miljarder kronor. Digitaliseringsprogrammet som Sverige köpt in marknadsförs av Elbit Systems som “stridstestat”, vilket innebär att det har använts mot den palestinska civilbefolkningen. Elbit Systems bekräftar att dess produkter är i operativ användning under kriget mot Gaza. Internationella analysföretag, däribland ISS och Clarity, har konstaterat att Elbit Systems är kopplade till kontroversiella vapen och det har lett till att flera fondförvaltningar, globalt och i Sverige, exkluderat bolaget ur sina fonder. I april 2024 uppdagades att Försvarsmakten återigen beställt krigsmateriel av ett israeliskt bolag. I maj 2024 avslöjades att det svenska bolaget Aimpoints rödpunktssikten, som exporteras oreglerat till Israel eftersom de inte klassificeras som krigsmateriel, används av den israeliska militären och bosättare.

Enligt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har inga nya utförseltillstånd beviljats sedan den 10 oktober 2023 men däremot har ISP valt att inte dra tillbaka redan givna tillstånd.

I enlighet med Sveriges skyldigheter bör all import från Israel och export till Israel av krigsmateriel omedelbart stoppas. Sverige bör också verka för ett militärt EU-embargo. Jag uppmanar dig som folkvald riksdagsledamot att arbeta för detta.

Kontaktuppgiter till alla riksdagsledamöter hittar du här: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamoterna/

Brev till SEB

Hej,

Som kund hos SEB vill jag uppmana er att genast stoppa utlåningen till Rolls Royce, i syfte att påverka bolaget att sluta bidra till Israels militär. Jag uppmanar er också att se över era andra innehav för att säkerställa att det inte finns kopplingar till den israeliska militärindustrin.

I en ny rapport granskar nitton europeiska organisationer och fackföreningar vilka banker som genom lån och investeringar bidragit mest till företag som exporterat vapen till Israel de senaste åren. SEB finns med på listan. Enligt rapporten har SEB under 2019-23 lånat ut 562 miljoner euro till Rolls Royce, som under samma period har exporterat motorer till israeliska bepansrade fordon och stridsvagnar. Rolls Royce har tillsammans med Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin och RTX, sålt vapen eller vapensystem till Israel trots uppenbara risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Riskerna är mycket stora att företagen bidrar till allvarliga brott mot internationell rätt i Gaza.

Alla svenska finansiärer och investerare måste se över sina affärer med vapenbolag och ställa krav när det gäller export av krigsmateriel till Israel. FN-experter krävde nyligen att bolag ska sluta leverera vapen, ammunition och annan militär utrustning till Israel och betonade ansvarsskyldigheten för finansinstitut som investerar i dessa bolag: "Failure to prevent or mitigate their business relationships with these arms manufacturers transferring arms to Israel could move from being directly linked to human rights abuses to contributing to them, with repercussions for complicity in potential atrocity crimes."

Om det inte redan vidtagits åtgärder utgår jag ifrån att ni omedelbart stoppar utlåningen till Rolls Royce. Jag uppmanar er också att se över era andra innehav för att säkerställa att det inte finns kopplingar till den israeliska militärindustrin. Jag uppmanar er också att se över Görs inte detta kommer jag att byta bank.

Mejladresser
Hans Beyer, hållbarhetsansvarig: hans.beyer@seb.se
Johan Torgeby, verkställande direktör och koncernchef: johan.torgeby@seb.se

Medborgarförslag

Ett initiativ från PGS-medlemmar i Kramfors kommun är inspiration till texten

“Att [din kommuns namn] tydligt tar ställning för omedelbart eldupphör och humanitärt tillträde till Gaza, och uttrycker stöd för att rättsprocesser i Internationella domstolen (ICJ) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som rör situationen får fortskrida obehindrat, samt att de åtgärder som domstolarna beslutar om respekteras.

Att [din kommuns namn] flaggar med texten ‘Eldupphör nu’ tills det pågående anfallskriget mot Gaza är över.

Att [din kommuns namn] ser över sin policy för upphandling och inköp i syfte att säkerställa att denna policy exkluderar varor eller tjänster från aktörer som bryter mot mänskliga rättigheter och internationell rätt, däribland från områden som är ockuperade av andra stater. nämnden för inköp och upphandling att Göteborgs stad inte längre ska köpa in varor från stater som bedriver ockupation av andra länder. Kommuninvånarnas skattemedel ska inte användas till att finansiera förtryck och överträdelser av mänskliga rättigheter."

Brev till UD maj 2024

Agera, Sverige!

Massakrerna i Rafah under helgen 26-27 maj är bortom alla ord. Bomber mot tältläger dit fördrivna människor har beordrats ta sig, för att sedan brännas eller sprängas till döds.

Israeliska styrkor attackerade under samma helg också härbärgen i Jabalia, Nuseirat och Gaza City.

Fredag 24 maj beslutade Internationella domstolen, ICJ, att Israel omedelbart måste stoppa den militära offensiven i Rafah. Enligt domstolens beslut ska staten Israel, i enlighet med sina skyldigheter enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, och med hänsyn till situationen för civila i Rafah, stoppa alla anfall mot Rafah, hålla gränsövergången öppen och möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd, vidta åtgärder för att säkerställa obehindrad tillgång till Gaza för behöriga FN-organ att undersöka anklagelser om folkmord, och inom en månad lämna en rapport till domstolen om alla åtgärder som vidtagits.

Israel trotsar världens högsta rättsliga instans. Vad väntar den svenska regeringen på?

I mer än sju månader har Israels folkrättsbrott begåtts för öppen ridå. Gräns efter gräns har passerats, medan ni har fortsatt försvara Israels agerande och både ignorera och misstänkliggöra oss som menar att folkrätten och de mänskliga rättigheterna ska gälla lika för alla.

Verktygen finns, nu måste ni använda dem!
– Inför sanktioner mot Israel
– Stoppa allt militärt samarbete med Israel, all import och export av krigsmateriel
– Verka för att associationsavtalet EU-Israel omedelbart suspenderas.

Vänliga hälsningar, [namn]

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Ulf Kristersson: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Brev till Swedish Game Fair om Aimpoints medverkan

Hej,

Jag skriver för att uppmana er att inte låta Aimpoint delta i Swedish Game Fair. Aimpoint gör affärer med den israeliska vapentillverkaren Emtan, vars gevär har delats ut till bosättare som attackerar civila palestinier på Västbanken. DN och ETC har också nyligen avslöjat att Aimpoints rödpunktssikten sålts till och används av den israeliska armén, IDF, som just nu utreds för folkmord av den Internationella domstolen (ICJ). 

Israels pågående angrepp mot Gaza har orsakat en ofattbar humanitär katastrof som inte kan lämna någon oberörd. Gaza är nu i det närmaste obeboeligt, sju månader av urskillningslösa bombanfall har raderat den civila infrastrukturen, minst 35 000 människor är bekräftat döda, 80 000 skadade och 1,4 miljoner är på flykt, instängda i Gaza. 

Trots att Aimpoints sikten används i Gaza och det finns stor risk att de också används på Västbanken har Aimpoint inga planer på att stoppa försäljningen till Israel. Aimpoint har tidigare slutat leverera till Ryssland, för att siktena användes av den ryska säkerhetstjänsten.

Jag uppmanar er att meddela Aimpoint att de inte är välkomna på mässan. Ett bolag som tjänar pengar på krigsförbrytelser mot civila bör inte få marknadsföra sig på Swedish Game Fair.

Vänliga hälsningar, [namn]

Mejl till Swedish Game Fair
torbjorn.larsson@nortuna.se

Brev till UD om att häva associationsavtalet med Israel

Hej,

Jag vill att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet med Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets villkor om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Eftersom Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde det för länge sedan ha suspenderats. Nu, när Israels agerande i Gaza och på Västbanken fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer över hela världen och när den israeliska regeringen är föremål för flera olika rättsprocesser i världens högsta juridiska instanser – varav den ena gäller folkmord – är det hög tid att EU sätter press på Israel. Det är uppenbart att påtryckningar i ord inte är verksamma när det gäller att förmå den israeliska regeringen att upphöra med brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Europaparlamentet har röstat för en permanent vapenvila i Gaza men i praktiken gör EU ingenting för att få stopp på Israels urskillningslösa dödande av palestinier och den totala ödeläggelsen av Gaza. I flera andra fall har EU valt att säga upp samarbetsavtal, och införa sanktioner, när länder begår brott mot folkrätten. Straffrihet för kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell rätt skadar förtroendet för det internationella samfundet. Vi måste kunna lita på att länder och beslutsfattare hålls ansvariga – oavsett vilka dessa är. Häv associationsavtalet med Israel!

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Brev till regeringen om Internationella domstolens beslut om provisoriska åtgärder

Läs mer här.
Lång version
Hej,

Jag skriver för att uppmana er att uttrycka Sveriges stöd för den process som Sydafrika initierat i Internationella domstolen för att förhindra folkmord i Gaza samt att, i enlighet med skyldigheterna som part till folkmordskonventionen, agera för att pressa Israel att följa ICJ:s beslut om omedelbara, interimistiska åtgärder. Domstolsutslagen syftar till att förhindra folkmord i Gaza. Domstolens beslut är bindande men Israel trotsar ändå världens högsta rättsliga instans. Massakrerna av civila palestinier och ödeläggelsen av Gaza fortsätter.

Internationella domstolen slår fast att det föreligger ett prima facie-fall enligt folkmordskonventionen och domstolen har därför jurisdiktion över det. ICJ har därmed bekräftat att Israel står inför rätta för folkmord. Jag vill påminna regeringen att Sverige, liksom alla stater som anslutit sig till folkmordskonventionen, är ålagda att säkerställa att beslutet om provisoriska åtgärder för att förhindra folkmord respekteras. Alla parter till folkmordskonventionen är skyldiga att både avstå från att begå folkmord, försäkra sig om att de inte är delaktiga i folkmord samt att förhindra och bestraffa brottet folkmord varhelst det inträffar.

Enligt de provisoriska åtgärder som ICJ beslutat om, måste Israel bland annat:
– Omedelbart stoppa det militära angreppet mot Rafah;
– Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att handlingar utförs som strider mot folkmordskonventionen;
– Säkerställa att militära styrkor inte begår sådana handlingar;
– Förhindra och bestraffa anstiftan eller uppvigling till folkmord;
– Möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd till Gaza.

Med anledning av detta undrar jag hur Sverige nu ska agera för att domstolsutslagen efterlevs och fortsatt folkmord förhindras i Gaza?

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Ulf Kristersson: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Kort version
Hej, Jag skriver för att uppmana er att uttrycka Sveriges stöd för processen i ICJ som Sydafrika initierat för att förhindra folkmord i Gaza samt att, i enlighet med skyldigheterna som part till folkmordskonventionen, agera för att Israel ska följa ICJ:s beslut om omedelbara, provisoriska åtgärder.

Mejladresser
Tobias Billström: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Ulf Kristersson: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Brev till försvarsminister Pål Jonsson om Sveriges avtal med Elbit Systems

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

Hej,

Israels pågående angrepp mot Gaza är det värsta och mest brutala av de fem angreppskrigen sedan blockaden infördes 2007. Gaza är nu obeboeligt, bombanfall har raderat den civila infrastrukturen, minst 36 000 människor är bekräftat döda och många fler ligger begravda under husrester. 1,4 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Denna enorma humanitära katastrof som vi bevittnar i realtid kan inte ha lämnat dig som människa och försvarsminister oberörd. Nu när Israel dessutom står inför rätta i Internationella domstolen, anklagat för folkmord, finns även juridiska implikationer för den svenska regeringen att beakta. Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat.

Samtidigt som fruktansvärda krigsbrott pågick i Gaza, slöt Försvarsmakten den 25 oktober 2023 ett tioårigt ramavtal med Elbit Systems, den största israeliska vapentillverkaren, på 1,7 miljarder kronor. Digitaliseringsprogrammet som Sverige köpt in marknadsförs av Elbit Systems som “stridstestat”, vilket innebär att det har använts mot den palestinska civilbefolkningen. Internationella analysföretag, däribland ISS och Clarity, har konstaterat att Elbit Systems är kopplade till kontroversiella vapen och det har lett till att flera fondförvaltningar, globalt och i Sverige, exkluderat bolaget ur sina fonder. I april 2024 uppdagades att Försvarsmakten återigen beställt krigsmateriel av ett israeliskt bolag.

En rad FN-experter kräver att all vapenexport till Israel stoppas under rådande omständigheter. “Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess" skriver de i ett gemensamt uttalande. Human Rights Watch uppmanade redan i november stater att avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier.

Hur avser du att agera i enlighet med Sveriges skyldigheter som framförts ovan?

Mejladress
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Brev till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare om Elbit Systems

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

Hej!

Som kund hos er vill jag säkerställa att [mina besparingar] / [mina investeringar] / [mitt pensionssparande] inte riskerar att bidra till Israels brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Flera internationella organisationer har gjort kartläggningar av bolag och finansinstitut som är direkt involverade i israeliska folkrättsbrott och kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter. Bland de mest frekvent förekommande bolagen finns israeliska krigsmaterieltillverkare, varav det största är Elbit Systems Ltd. Bolaget marknadsför sina vapen som stridstestade på den palestinska befolkningen under ockupation. Tidigare har bland annat AP-fonderna desinvesterat från Elbit Systems med hänvisning till bolagets kränkningar av FN-konventioner. Flera banker och fondbolag har uteslutit Elbit Systems ur sina portföljer då bolaget är involverat i kontroversiella vapen, vilket de internationella analysföretagen ISS och Clarity konstaterat.

Jag vill veta om ni har några innehav i Elbit Systems eller andra israeliska vapenbolag. Om ni har det vill jag att ni förklarar hur detta innehav stämmer överens med era etiska riktlinjer samt hur ni ställer er till det som framförts ovan.

EUROVISION 2024

Brev till SVT
Hej,
En ockupationsmakt som begår krigsförbrytelser, massakrer på civila och är anklagad för folkmord, har ingen plats i Eurovision Song Contest. Eurovision ska vara en härlig musikfest som förenar människor och samma regler måste gälla för alla deltagare! Som värdnation har Sverige och SVT ett särskilt ansvar. Låt inte Israel förstöra festen när Eurovision kommer till Malmö!

Mejladresser
kontakt@svt.se 
skane@svt.se
hanna.stjarne@svt.se
eva.beckman@svt.se
ebba.adielsson@svt.se
asa.barsness@svt.se
pressdesken@svt.se