ICJ beslutar om provisoriska åtgärder

Internationella domstolen (ICJ) i Haag har idag beslutat om provisoriska åtgärder för att förhindra folkmord i Gaza. Israel har nu en månad på sig att rapportera till domstolen om hur åtgärderna efterlevts. Domstolens beslut är bindande.

Internationella domstolen bekräftar i sitt utlåtande att den är behörig att avgöra i ärendet. ICJ slår fast att det föreligger ett prima facie-fall enligt folkmordskonventionen och domstolen har därför jurisdiktion över det.

Enligt de provisoriska åtgärder som ICJ beslutat om, måste Israel bland annat:
– Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att handlingar utförs som strider mot folkmordskonventionen;
– Säkerställa att militära styrkor inte begår sådana handlingar;
– Förhindra och bestraffa anstiftan eller uppvigling till folkmord;
– Möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd till Gaza.

ICJ kräver inte uttryckligen ett eldupphör men i praktiken är eldupphör en förutsättning för flera av åtgärderna, till exempel omedelbar och effektiv införsel av nödhjälp till Gaza.

Internationella domstolens beslut om provisoriska åtgärder är i sig en viktig milstolpe och ett nederlag för Israel som krävde att domstolen skulle avvisa ärendet helt. Istället har ICJ agerat snabbt för att utfärda provisoriska åtgärder, två veckor efter Sydafrikas och Israels muntliga framställningar. Sydafrikas juridiska team kallar domstolsutslaget en avgörande seger för den internationella rätten och ett viktigt steg för att rädda liv i Gaza. 

ICJ har genom dagens utslag bekräftat att Israel står inför rätta för folkmord. Medhjälp till folkmord är också ett brott. Vi påminner den svenska regeringen att Sverige, liksom alla stater som anslutit sig till folkmordskonventionen, är ålagda att säkerställa att beslutet om provisoriska åtgärder för att förhindra folkmord respekteras.