Ny skrift! Palestina: Klimat & Miljö

“Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så genomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk.” UNDP, FN:s utvecklingsprogram

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, luft- och markföroreningar, utarmning och nedskräpning av världshaven, är globala och gränsöverskridande frågor som påverkar oss alla. Klimatkrisen drabbar dock olika delar av världen – och människor i dem – på olika sätt. Fattiga och marginaliserade samhällen får bära den tyngsta bördan, trots att världens höginkomstländer bär det största ansvaret. 

I Palestina förvärras klimathotet av Israels långvariga militärockupation. Ockupationsmaktens exploatering av naturtillgångar, militära attacker, konfiskering av mark och expansion av bosättningar, utsläpp från industrizoner på ockuperat område och en skriande ojämlik vattenfördelning, har redan så negativ miljöpåverkan att det finns allvarliga hot mot ekosystemen både på land och till havs. 

I vår nya skrift kan du läsa mer om en av vår tids stora ödesfrågor, ur ett palestinskt perspektiv. PALESTINA: KLIMAT & MILJÖ finns digitalt här och kan beställas mot portoavgift genom ett mejl till skrifter@palestinagrupperna.se.

Layout: Lina Svensk

Skriften Palestina: Klimat & Miljö har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet