Historisk rättsprocess i ICJ

Sydafrika lämnade strax innan årsskiftet in en anmälan av Israel till Internationella Domstolen (ICJ) och en rättsprocess är nu inledd. Sydafrika begär att domstolen ska fastställa om Israel begår folkmord på palestinierna och även på andra sätt bryter mot konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Sydafrika begär också att ICJ, innan målet slutligt avgörs, ska besluta om provisoriska åtgärder för att tvinga Israel att avbryta sina militära operationer i Gaza. Israel motsätter sig anklagelserna och båda parterna har fört fram sin sak inför domstolen i Haag.

Alla Sydafrikas anföranden finns här.
Israels svar finns här.
Läs Sydafrikas anmälan i sin helhet här.

Internationella domstolen är FN:s högsta rättsliga organ, som avgör tvister mellan stater och också kan ge rådgivande yttranden i folkrättsliga frågor. Domstolen består av femton domare som utses av FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet.

Medan Sydafrikas anmälan i första hand har fokus på Israels agerande sedan den 7 oktober 2023, tar den också upp kontexten av Israels agerande gentemot palestinier under “75 år av apartheid, 56 år av militär ockupation av palestinskt område och 16 år av blockad mot Gaza.”

Kriterierna för brottet folkmord är handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp. Att döda medlemmar av gruppen kan utgöra folkmord, liksom andra gärningar. Sydafrika lämnade in anmälan till ICJ i enlighet med sina skyldigheter som stat ansluten till folkmordskonventionen – en skyldighet som delas av Sverige och alla andra stater som anslutit sig till konventionen. Sedan Sydafrika lämnade in sin anmälan till Internationella domstolen har ett dussin länder, som alla tillhör det globala Syd, uttryckt stöd för den, liksom flera multilaterala organisationer och tusentals aktörer i civilsamhället.

Under kriget mot Gaza har den internationella uppmärksamheten varit mer fokuserad på Israels kränkningar av internationell humanitär rätt (IHL) än på möjliga kränkningar av folkmordskonventionen. Anledningen till att IHL-förbrytelserna inte är föremål för rättslig prövning i Sydafrikas stämning är att ICJ inte har jurisdiktion över dem. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har det däremot och dess åklagare har påbörjat en utredning av situationen i Gaza.

I Sydafrikas anmälan blir tydligt att en mängd fruktansvärda ”rekord” slås i Gaza; fler barn har dödats än i världens samlade väpnade konflikter sedan 2019; fler FN-medarbetare har dödats sedan 7 oktober 2023 än under någon motsvarande tidsperiod i historien; fler journalister har dödats sedan 7 oktober än under hela Andra världskriget. Drygt 350 000 bostäder har förstörts, israelisk militär har dödat över 23 000 människor, med tusentals fler som kvävts till döds begravda under rasmassor, drygt 1000 barn har tvingats amputera ett ben eller en arm, vit fosfor orsakar svåra brännskador, Israel beordrar palestinier att bege sig till säkra zoner för att sedan bomba just dessa platser. Människor dödas i sina hem och på platser där de sökt skydd, såsom FN-härbärgen, eller vård. Och som om inte allt detta vore illa nog, larmar samtliga berörda FN-organ om att hunger, törst och sjukdomar kommer att föra med sig ännu mer lidande och död än Israels bomber, missiler och kulor. Hungern och törsten är förstås en direkt följd av att Israel förstör Gazas matförsörjning och hindrar tillförseln av mat, vatten och andra förnödenheter. Sydafrikas anmälan fördömer otvetydigt Hamas attacker mot civila och gisslantagande den 7 oktober men hävdar att ingen väpnad attack, oavsett hur allvarlig, kan rättfärdiga överträdelser av folkmordskonventionen. 

En av de mest centrala frågorna i rättsfallet utgörs av det som jurister kallar för uppsåt, dvs. avsikten att begå folkmord. Att fastställa folkmordsuppsåt är väldigt svårt eftersom det kräver bevis på en uttalad avsikt att helt eller delvis förgöra en grupp. Om det inte finns avsikt att begå en eller flera av de gärningar som kan utgöra folkmord, så rör det sig inte längre om folkmord – däremot finns flera andra rubriceringar som kan bli aktuella.

Sydafrika hävdar att Israels agerande mot palestinier är folkmordshandlingar till sin karaktär eftersom de är avsedda att åstadkomma förstörelse av en betydande del av den palestinska nationella och etniska gruppen, särskilt palestinierna som bor i Gaza. Som bevis på folkmordsuppsåt pekar Sydafrika på både upprepade uttalanden från representanter för den israeliska staten, inklusive premiärministern och presidenten, och själva utförandet av Israels militära angrepp i Gaza. Sydafrikas inlaga och juristernas muntliga framställningar presenterade en lång rad uttalanden från israeliska politiker, högt uppsatta tjänstemän och militärer, som tyder på uppsåt att begå folkmord. I dessa uttalanden framställs palestinier som representanter för det onda, som “mänskliga djur”, det påstås att det inte finns några civila i Gaza utan alla människor är legitima mål, att Gaza ska göras obeboeligt och att det ska skapas en humanitär kris i Gaza. Premiärminister Netanyahu har anspelat på den bibliska historien om Amalek, ett folk som utrotades av israeliterna. På något lägre nivå är man ännu tydligare: Parlamentsledamöter har vid upprepade tillfällen krävt att Gaza ska utplånas, raderas, jämnas med marken, krossas eller att alla i Gaza ska dömas till döden. Annorlunda uttryckt har uttalanden från politiker och andra haft en direkt effekt på marken.

Sydafrika redogjorde i domstolsförhandlingarna för hur soldater i Israels armé skjutit ihjäl obeväpnade civila på ett sätt som utgör rena avrättningar. Soldater har filmat sig själva med döda och vanställda palestinier och spridit filmerna i sociala medier. Lagerlokaler för matvaror och sjukvårdsutrustning har förstörts, liksom annan livsnödvändig civil infrastruktur. Förutom att hävda att Israel begår folkmord, hävdar Sydafrika att uttalanden från israeliska regeringsföreträdare, högre tjänstemän, religiösa auktoriteter och andra personer utgör uppvigling till folkmord. Därmed menar Sydafrika att Israel har brutit mot folkmordskonventionen genom att misslyckas med att undertrycka “direkta och offentliga uppmaningar att begå folkmord.”

Rättsprocessen kan ta flera år men ett beslut om provisoriska åtgärder väntas komma inom ett par veckor. Förstå då kommer ICJ eventuellt att öppna för att andra länder formellt kan ställa sig bakom åtalet genom att lämna en interventionsförklaring. Stater kan dock offentligt förklara sin avsikt att ingripa i framtiden, vilket flera länder redan gjort.

Oavsett utgång är rättsprocessen historisk. Inte bara det faktum att Israel ställs till svars för några av de värsta förbrytelserna gentemot det palestinska folket. Också att det är just Sydafrika som här företräder det palestinska folket. Och för att det är första gången någonsin som ett land som backas upp av västvärlden står inför rätta anklagat för folkmord. Ett dussintal länder har ställt sig bakom Sydafrikas stämning och de tillhör alla det globala Syd.

Allt detta ställer västvärldens länder inför ett ödesval, som inte borde vara svårt. Ska man försvara internationell rätt och mänskliga rättigheter, oavsett etnicitet eller religion hos de människor vars rättigheter kränks? Eller ska man stödja ett annat västland, som anses vara en av ”oss”, till skillnad från ”dem”? Detta val kommer att ha betydelse för generationer framåt. Västvärldens rykte vad gäller mänskliga rättigheter är redan rejält skamfilat, inte minst på grund av undfallenheten att agera gentemot Israel vare sig i ord eller handling. Vad händer om västvärlden i det här läget väljer att ge stöd till ett land som helt klart begår krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och som också befaras begå det värsta av alla internationella brott – folkmord?