Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar är välkomna till Palestinagrupperna i Sveriges kongress/årsmöte lördagen den 4 maj i Stockholm. Deltagaravgiften är 150 kronor.

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen, det vill säga den 4 april. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, samt ekonomisk rapport. Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, verksamhetsplan, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek.

Möteshandlingar skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig senast den 4 april genom e-post info@palestinagrupperna.se
Uppge namn, adress och e-post

Välkomna!