FN-experter: All vapenexport till Israel måste avbrytas

FN-experter uppmanar i ett gemensamt uttalande alla länder att stoppa vapenexporten till Israel. “Varje överföring av vapen eller ammunition till Israel som används i Gaza kommer sannolikt att bryta mot internationell humanitär rätt och måste upphöra omedelbart.”

Över 29 000 palestinier har dödats och 69 skadats i Gaza sedan i oktober 2023. “Israel har upprepade gånger misslyckats med att följa internationell rätt”, säger FN-experterna, och påminner om att alla stater enligt 1949 års Genèvekonventioner och internationell sedvanerätt måste säkerställa att parter i en väpnad konflikt respekterar internationell humanitär rätt. EU-länder är också bundna av EU:s lagstiftning om kontroll av vapenexport.

“Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess”, påpekar FN-experterna.

Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat. “Detta kräver att vapenexporten stoppas under rådande omständigheter.”

SVERIGE MÅSTE AVBRYTA ALLT MILITÄRT SAMARBETE MED ISRAEL
Vi upprepar vårt krav att Sverige måste stoppa all import och export av krigsmateriel. Vi vill också att Sverige, i enlighet med FN-experternas rekommendationer, verkar för ett vapenembargo mot Israel.

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael och hitta förslag på brev du kan skicka till Försvarsministern!

#StopArmingIsrael