AKADEMIKER I SOLIDARITET MED PALESTINA 

ENGLISH BELOW

Just nu pågår ohyggliga krigsförbrytelser mot människor i Gaza. Vi bevittnar i realtid hur Israel bombar den instängda befolkningen och stoppar tillgången till vatten, elektricitet, mat och medicin. Urskillningslösa attacker riktas mot bostäder, skolor, sjukhus och hela den civila infrastrukturen. Förödelsen är ofattbar, dödssiffrorna stiger för varje timme. Förtvivlade barn och föräldrar söker efter anhöriga i rasmassorna. Det finns ingen trygg plats i Gaza. 

Vi som står bakom detta upprop är studenter, doktorander, docenter, professorer, lärare och personal vid svenska lärosäten. Vi vill påminna den svenska regeringen om skyldigheten att ingripa om det finns tecken på att folkmord, etnisk rensning, krigsbrott eller brott mot mänskligheten begås. Vi fördömer alla attacker mot civila och alla överträdelser av internationell rätt, oavsett vem som utför dem. Vi vägrar tvingas in i en svartvit polarisering för att vi står upp för det som borde vara självklart: alla människors lika värde.

De senaste månaderna har Israel genom brutala flyganfall mot Gaza dödat minst 25 000 palestinier och bland dem är närmare hälften barn. 1,9 miljoner människor har fördrivits på Israels order, som sedan attackerar områden som civila uppmanas att fly till.

I skuggan av anfallen mot Gaza ökar också militärens och beväpnade bosättares våld mot den palestinska befolkningen på Västbanken och i Östra Jerusalem. Kriget mot Gaza och de parallella attackerna mot palestinier på Västbanken är en del i upprätthållandet av Israels många decennier långa system av förtryck och dominans över det palestinska folket. I 75 år har Israel ignorerat FN:s upprepade resolutioner och kränkt internationell rätt och mänskliga rättigheter utan att det fått några konsekvenser.

Ett omedelbart eldupphör och införsel av humanitär hjälp är ett absolut måste. Det internationella samfundet har en skyldighet att se till att så sker. Därefter måste det internationella samfundet ta itu med grundorsaken till det ohyggliga som pågår. För att det ska bli en lösning – en rättvis, hållbar fred – måste Israels ockupation upphöra och palestiniernas rättigheter respekteras. Det är uppenbart att detta endast kommer att ske genom att omvärldens militära, politiska och ekonomiska stöd till Israel avbryts. 

VI UPPMANAR DÄRFÖR SVERIGES UNIVERSITET, HÖGSKOLOR OCH FOLKHÖGSKOLOR ATT: 

  1. Avbryta samarbeten med israeliska lärosäten och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin. Sådant samarbete bidrar på ett direkt sätt till den folkrättsvidriga ockupationen av Palestina och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen.
  2. Uttrycka solidaritet med det palestinska folket och uppmana våra politiska företrädare att omedelbart agera för ett eldupphör i Gaza, för införsel av humanitärt bistånd och för skydd av befolkningen.

Här finns en lista över samarbeten mellan svenska och israeliska lärosäten
Här finns mer information om den israeliska akademins roll i ockupationen och förtrycket av palestinier

Tuesdays for Palestine

TUESDAYS FOR PALESTINE är ett samlingsnamn för aktiviteter som genomförs på universitet, högskolor och folkhögskolor över hela landet. Det är walkouts, teach-ins, gatuteater, manifestationer, upprop, workshops, föreläsningar och mycket mer. Aktiviteterna organiseras av studenter och anställda som gått samman i grupper, föreningar eller nätverk på olika orter. Följ hashtaggen #tuesdaysforpalestine för att hitta information om vad som händer och hur du kan engagera dig – för ett omedelbart eldupphör och skydd i Gaza, för en rättvis fred och för mänskliga rättigheter!

IN ENGLISH

ACADEMICS IN SOLIDARITY WITH PALESTINE

Horrendous war crimes are being committed against civilians in Gaza. We are witnessing in real time how Israel is bombing the trapped population and prohibiting access to water, electricity, food and medicine. Indiscriminate attacks are directed at homes, schools, hospitals and the entire civilian infrastructure. The devastation is unimaginable, the death toll is rising by the hour. Civilians remain under the ruins while their families desperately search for them. There is no safe place in Gaza.

We, students, teachers and staff at Swedish universities and higher education institutions, wish to remind the Swedish government of its obligation to intervene when there is a risk that genocide, ethnic cleansing, war crimes or crimes against humanity are being committed. We condemn all attacks on civilians and all violations of international law, regardless of who the perpetrator is. We refuse to be forced into a black and white polarisation when we stand up for what should be obvious: the equal value and equal rights of all humans.

In the recent month, Israel’s airstrikes have killed more than 25 000 Palestinians, nearly half of which are children. More than 1.9 million people have been forced to leave their homes only to be attacked in the areas which Israel have marked as safe and directed civilians to flee.

While the focus has shifted to the attacks on Gaza, Palestinians in the West Bank and East Jerusalem are subjected to an alarming increase in violence by the military and armed settlers. Israel’s continued massacres in Gaza and the parallel attacks on Palestinians in the West Bank maintain its decades-long system of oppression and domination over the Palestinian people. For the past 75 years, Israel has repeatedly ignored UN resolutions and violated international law and human rights without any consequences.

An immediate ceasefire and entry of humanitarian aid into Gaza is an absolute must and a duty. Next, the international community must address the root cause of the atrocities that are unfolding. For there to be a solution – a just, sustainable peace – Israel's occupation must end and the human and sovereign rights of the Palestinians must be respected. It is clear that a just, sustainable peace requires the international community to end their military, political and economic support of Israel.

THEREFORE, WE URGE SWEDEN'S UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO:

  1. Cease all cooperation with Israeli universities and research institutes that have ties to the Israeli military industry. Such cooperation contributes directly to the illegal occupation of Palestine and the oppression of the Palestinian civilian population.
  2. Express solidarity with the Palestinian people and call on Sweden’s political representatives to call for an immediate ceasefire in Gaza, for the untethered entry of humanitarian aid and for the protection of the civilian population.

A list of cooperations between Swedish and Israeli universities and higher education institutions
More on Israeli academic complicity in the oppression of Palestinians

TUESDAYS FOR PALESTINE

TUESDAYS FOR PALESTINE is an umbrella for activities held every Tuesday at universities, colleges and community colleges across the country. There are walkouts, teach-ins, street theatre, demonstrations, workshops, study circles, petitions and much more. The activities are organised by students and staff who have come together in groups, associations or networks. Follow the hashtag #tuesdaysforpalestine to find information about upcoming events and how you can get involved – for an immediate ceasefire and protection of civilians in Gaza, for a just peace and for human rights!