Gazas hopp dör och Sveriges regering vänder ryggen till

Sidas översyn av utvecklingsbiståndet till Palestina visar att de anklagelser som riktats mot biståndsorganisationer, bland annat från regeringshåll, är grundlösa. De organisationer som får stöd av Sverige arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter – vilket vi som förmedlar bistånd till Palestina har visat år efter år i utvärderingar, systemrevisioner och granskningar. Men biståndsminister Johan Forssell är inte nöjd. Samarbetsorganisationernas sociala medier ska nu också nagelfaras. 

Att organisationerna arbetar för de värden som motverkar extremism och terrorism räcker inte, utan Sverige kräver att de offentligt tar avstånd från den regim som styr i Gaza. Detta även om det riskerar deras liv och frihet. En rad organisationer som är verksamma i Palestina påpekar i sin rapport Vad gör svenskt bistånd i Palestina: “Att offentligt ta avstånd från Hamas skulle utsätta våra samarbetsorganisationer och deras familjer för stora risker och innebära ett brott mot den så kallade Do No Harm-principen. Denna princip, vars tillämpning är av särskild vikt i konfliktkontexter har gällt för svenskt bistånd i många år och ingår även i OECD:s rekommendationer om stöd till civilsamhället.”

Medan biståndsministern insinuerar att våra och andras samarbetspartners inte är förtjänta av stöd, dör unga människor som arbetar för fred, frihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Gaza. En av dem som dödats i Israels angrepp är Doaa El Massri som var projektledare för Let me tell you my story, som Palestinagrupperna och Youth Vision Society genomfört med stöd från Svenska Institutet. Tillsammans med andra unga aktivister i Gaza kämpade Doaa mot genusbaserat våld och gjorde bland annat fem kortfilmer som har visats i hela Palestina, med åtföljande diskussioner. Tidigare i höstas deltog Doaa i webbinarier som vi ordnade och berättade då för deltagarna om projektets framgångar och utmaningar, och om hur YVS ville driva jämställdhetsarbetet vidare. Nu finns hon inte mer. 

Doaa var en sann ledare och förebild och vi sörjer henne djupt. Vi hade önskat att vi, när Gaza bombas till ruiner i det som FN kallar en av mänsklighetens mörkaste stunder, kunnat framföra våra folkvaldas djupaste deltagande till de unga människor vi samarbetar med. Istället tvingas vi meddela dem att de är fortsatt misstänkta. 

Sida har i sin utredning fastslagit att det inte finns några hinder för att återuppta biståndet, men Johan Forssell meddelar att regeringen först i februari kommer att fatta beslut om resterande utvecklingsbistånd. Det är stor risk att det då inte finns några förutsättningar för att bedriva bistånd. FN:s humanitära chef Martin Griffiths sa den 6 december att ”apokalyptiska förhållanden” nu råder även i södra Gaza, dit Israel beordrat civila att bege sig. FN vädjar om omedelbart eldupphör. 

Trots de omänskliga förhållanden som Israels sextonåriga blockad skapat, trots hopplösheten och maktlösheten som unga i Gaza lever under, har Youth Vision Society och många andra palestinska civilsamhällesorganisationer som får stöd via svenskt bistånd, fortsatt sitt idoga arbete för att mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier. Vill regeringen på allvar bidra till det palestinska samhällets demokratiska utveckling och skapa förutsättningar för en livskraftig stat den dag ockupationen upphör, är det just dessa organisationer som bör stärkas. Förstår biståndsministern konsekvenserna av att han fortsätter misstänkliggöra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, när de behöver vårt stöd allra mest?

Alla våldsdåd mot civila är oförsvarliga. Kräv av oss, svenska organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige, Palestina och världen över, att vi är tydliga med det. Vi riktar samma krav till regeringen: ta avstånd från allt våld mot civila. Det innebär att också fördöma Israels systematiska förtryck, illegala ockupation, krigsförbrytelser och massakrer på civila palestinier. Gör det nu!